Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2009

Съобщение за допуснати кандидати до конкурс

Печат Email
Четвъртък, 30 Април 2009г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Главен специалист “Кадастър, регулация и въвеждане на обекти в експлоатация”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати:
- Красимира Василева Хаджиева
- Георги Петров Батаклиев
- Нейчо Атанасов Делев
- Севил Ергин Шакир

2. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът ще се проведе на 08. 05. 2009 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Печат Email
Четвъртък, 30 Април 2009г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Главен експерт “Кадастър, регулация и имотен регистър”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати: няма
2. Недопуснати кандидати:
- Нейчо Атанасов Делев –не отговаря на условието за минимален професионален опит

Печат Email
Сряда, 29 Април 2009г.

На 30.04.2009 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет за икономическите резултати от дейността на ЕООД ”ВКС” гр.Пещера за 2008г.
ДОКЛАДВА: Вр.И.Д.Управител на “ВКС” инж. Методи Попов
2.Отчет за дейността на “Инфрастойпродукт” ЕООД за 2008г.
ДОКЛАДВА: Вр.И.Д. Управител на “Инфрастойпродукт” ЕООД Иван Спиров
3. Текущи.
3.1. Доклад на Комисията назначена по Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с откритата процедура по приватизация на 51% от капитала на “МЦ” ЕООД Пещера чрез публично оповестен конкурс и определяне на участник спечелил конкурса.
ДОКЛАДВА: Председателя на ОбС Пещера
3.2. Доклад на Комисията назначена ...........

Печат Email
Понеделник, 27 Април 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
КМЕТСТВО РАДИЛОВО

ЗАПОВЕД № 7
27.04.2009 год.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗАПОВЯДВАМ:
1.В срок до 27 април 2009г., да се извърши обявяване на Част I на избирателните списъци, както следва:
№ на секция Място на гласуване Място на обявяване на списъците
026 ОУ”П.Хилендарски” Клуб на пенсионера
027 Клуб на пенсионера Клуб на пенсионера
2.В срок до 12 май да се извърши обявяване на Част II.........

Печат Email
Понеделник, 27 Април 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
КМЕТСТВО КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

ЗАПОВЕД
№3
27.04.2009 год.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и заповед на кмета на Община Пещера № 239/24.04.2009 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
В срок до 27 април 2009 година да се извърши обявяване на Част I на избирателните списъци на Клуба на пенсионера на предната част на витрината.
Копие от настоящата заповед .........

Печат Email
Понеделник, 27 Април 2009г.
СПИСЪК
на класираните кандидати от проведен конкурс за длъжността – Директор на Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Община Пещера

І. Класиране на представилите се кандидати:
1. Стоил Георгиев Стоилов – 26,94
2. Радка Лукова Нешева – 23,40
ІІ. Комисията предлага на органа по назначаване.........
Печат Email
Понеделник, 27 Април 2009г.

З А П О В Е Д

№ 239
24.04.2009 год.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

З А П О В Я Д В А М :

1.В срок до 27 април 2009 година да се извърши обявяване на Част I на избирателните списъци на видно място в районите на съответните избирателни секции, а там където няма подходящи места, избирателните списъци да се поставят на сградата на Общинска администрация, както следва:

Печат Email
Петък, 24 Април 2009г.

П О К А Н А
за обществено обсъждане на проект: “Ремонт и модернизация
на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”,който ще сe финансира от дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД

На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.14, т.4 и чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, каня гражданите на Община Пещера за обсъждане поемането на общински дългосрочен дълг за финансиране на междинни плащания по проект: “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”.
Предназначение на проекта – да осигури подходяща и ......

Печат Email
Четвъртък, 23 Април 2009г.

ЗАПОВЕД
№ 230
Гр.Пещера 22.04.2009 г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за изготвяне на предложение за назначаване съставите на секционни избирателни комисии (СИК) в община Пещера


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, в изпълнение на чл.15, ал.1 от ЗИЧЕПРБ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:
Насрочвам консултация с представителите за община Пещера, Пазарджишки
избирателен район, упълномощени от централните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-то Народно събрание и/или имащи членове на Европейския парламент, както и на други партии и коалиции, за 11 часа на 27.04.2009 г. (понеделник), в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера.
При провеждане на консултацията ще бъдат представени,

Съобщение

Печат Email
Сряда, 22 Април 2009г.


От 23 април във Велинград започва обучение на новосформирания екип от 18 души, който ще реализира социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания” в Община Пещера. Медицински специалисти и специалисти по социални дейности ще запознаят екипа със стандартите по предоставянето на социалните услуги, видовете услуги, рисковете при работа с хора с увреждания, условия на труд и др.
В края на миналата година в Пещера стартира проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”. Той се реализира от Община Пещера и Сдружение „Център за обучение и услуги”. Основна цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера, чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общността и подкрепа на техните семейства.
Проектът се реализира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069