Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2009

Резултати от проведен конкурс

Печат Email
Сряда, 22 Април 2009г.


Назначената от Кмета на Общината комисия за провеждане на конкурс за набиране на персонал за Дневен център за възрастни хора с физически увреждания приключи своята работа и излезе с решение.

Протокола на комисията за извършения преглед, оценка и класиране на кандидатите можете да видите тук.

Обявление на ПУП - Парцеларен план

Печат Email
Сряда, 22 Април 2009г.


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и във връзка с актуализиране на одобрен Парцеларен план от 1988 година за обект: “Реконструкция на участък от общински път PAZ 1181 от км 40 + 657 до км 43 + 153, с дължина 2 496 м.”, Община Пещера съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за парцеларен план за землището на гр.Пещера в обхват на общински път PAZ 1181 (ІV-37618) от км 40 + 657 до км 43 + 153.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по изработения проект за парцеларен план се приемат от заинтересованите лица в едномесечен срок от обявлението в сградата на Община Пещера, ул.”Дойранска епопея” №17, І-ви етаж, ОЦУИГ.

Възкресение Христово - Великден

Печат Email
Петък, 17 Април 2009г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Наближава един от най-светлите празници в православния календар – Великден.
Всеки човек го преживява и усеща по много индивидуален начин, но винаги го свързва с радост и вяра.
Желая Ви много здраве, благополучие и нека бъдем по-добри.

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!

СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ
Кмет на Община Пещера

Съобщение за допуснати кандидати

Печат Email
Сряда, 15 Април 2009г.
Комисия назначена със заповед на Кмета на Община Пещера извърши преглед, оценка и класиране на постъпилите заявления за кандидатстване за назначаване на екип по проект “Дневен център за възрастни хора с физически увреждания”.
Одобрените кандидати са допуснати до интервю, което ще се проведе на 17 април 2009 година в сградата на Общинска администрация, според следния график.

Образуване на избирателни секции

Печат Email
Вторник, 14 Април 2009г.

Със Заповед № 209 от 10.04.2009 година кметът на община Пещера Стелиян Варсанов образува 27 избирателни секции за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент .



Програма за празниците на културата посветени на 6 май - Ден на Пещера

Печат Email
Вторник, 14 Април 2009г.

П Р О Г Р А М А

За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера


21.04.2009г. Великденски фолклорен концерт
ч-ще”Развитие”
от 18.00 ч.

21..04.2009 г. Изложба-живопис на Свилен Атанасов
ч-ще „Развитие”
от 17.30 ч.

22.04 – 23.04.09 “START A PARTI” - дискотека на колела
пл.”България”

22.04.2009 г. Среща – разговор с писателя Петър Христозов
ТК „Виктория”
от 18.00 ч.

23.04.2009г. „В света на книгата” – средношколско състе-
ч-ще „Развитие” зание.
от 15.00 ч-

24.04.2009 г Детски шоу
в ч-ще “Развитие”
от 10.30 ч.

27.04.2009г „Щръклица”- театрална постановка на
ч-ще „Развитие” режисьора Стефан Поляков
от 18.00 ч.

29.04.2009 г. Лекоатлетически крос посветен на 6 май – Ден
градски парк на Пещера.
от 10.30 ч.

29.04.2009г. Изложба на школата по изобразително
ч-ще “Развитие” изкуство при ч-ще “Развитие”.
от 17.30 ч.

30.04.2009 г. Прослава на Априлци”.Честване на 133 год.
с.К.Димитриево от участието на с.К.Димитриево в Априлско-
от 20.00 ч. то въстание.

04.05.2009 г. Концерт на DEEP ZONE PROJECT
пл. „България” и ЙОАНА
от 20.00 ч.

05.05.2009 г. Концерт на духов оркестър и мажоретен
пл.”България” състав от Велинград.
от 18.00 ч.

05.05.2009 г. Празничен концерт с участието на
пл.”България дует “Червено и Черно”, Райко Кирилов” с
от 18.40 ч. фолклорна формация и дует “Шик”

05.05.2009 г. Празнична заря за Денят на Пещера.
пл.”България”
от 20.45 ч.

05.05.2009 г. Празник на с.Радилово. Посвещава се на
с.Радилово 133 г. от участието на селото в Априлското
от 19.00 ч въстание

06.05.2009 г. Празнична Гергьовска литургия.
хр.”Св.Георги”
от 9.00 ч.

06.05.2009 г. Концерт програма с участието на
пл.”България” ансамбъл “Славейче” и Силвия Кацарова .
от 10.30 ч.





Печат Email
Вторник, 14 Април 2009г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

В общинска администрация и Районно полицейско уравление – гр. Пещера са постъпили сигнали от граждани за нарушаване на обществения ред след 22.00 часа, за нанасяне на материални щети на общинско имущество. Комисията по обществен ред и сигурност обсъди проблема и изготви работна карта с предложение за неговото решаване.Елемент от тази работна карта е свързана с изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Пещера
С направените предложения за изменение на цитираната наредба се цели осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред в късните вечерни и нощни часове.
С оглед на изложеното, Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на посочената наредба, както следва:
В чл.24, ал.1, т.11 и т.12 се отменят.
В чл. 24 ал. 5 се отменя.
Създава се нов чл. 24 а със следното съдържание:

Печат Email
Вторник, 14 Април 2009г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

В общинска администрация и Районно полицейско уравление – гр. Пещера са постъпили сигнали от граждани за нарушаване на обществения ред след 22.00 часа, за нанасяне на материални щети на общинско имущество. Комисията по обществен ред и сигурност обсъди проблема и изготви работна карта с предложение за неговото решаване.Елемент от тази работна карта е свързана с изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места.
С направените предложения за изменение на цитираната наредба се цели осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред в късните вечерни и нощни часове.
С оглед на изложеното, Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на посочената наредба, както следва:
В чл.9 се създават нови алинеи – ал.2, ал.3, ал.4, ал. 5 със следното съдържание:

съобщение за допуснати кандидати

Печат Email
Понеделник, 13 Април 2009г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ТЕРИТОРИЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява списък на допуснати и недопуснати кандидати:


Списък на допуснати кандидати:

1. Радка Лукова Нешева
2. Стоил Георгиев Стоилов

Посочените кандидати да се явят на 22. 04. 2009 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала за провеждане на писмена разработка.




Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069