Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2009

Печат Email
Петък, 29 Май 2009г.
ЗАПОВЕД

№ 318
Гр.Пещера 28.05.2009 г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за изготвяне на предложение за
назначаване съставите на секционни избирателни комисии (СИК) в община Пещера


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, в изпълнение на чл.18, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ЗАПОВЯДВАМ:

Насрочвам консултация с упълномощени представители на парламентарно представените партии и .......

Печат Email
Сряда, 27 Май 2009г.
З А П О В Е Д

№ 313
25.05.2009 год.

На основание чл.29, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

З А П О В Я Д В А М :

1.В срок до 25 май 2009 година да се извърши обявяване на избирателните списъци на видно място в районите на съответните избирателни секции, а там където няма подходящи места, избирателните списъци да се поставят на сградата на Общинска администрация, както следва:

№ НА
СЕКЦИЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

2 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

3 ОУ”Любен Каравелов” Сградата на Общинска администрация ...........

Печат Email
Вторник, 26 Май 2009г.
На 29.05.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет- Пещера
ще се проведе двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет, с проект за дневен ред :
1. Информация за дейността на общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Информация за работата на Културен дом – Пещера през учебната 2008-2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 31 март 2009год.
ДОКЛАДВА: Директорът на Дирекция “Бюро по труда”
4. Текущи.
4.1. Прехвърляне на 1 036 000 лв. от .......
Печат Email
Четвъртък, 21 Май 2009г.

Съобщение


Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”

На 12.01.2009 година Кметът на Община Пещера- Стелиян Варсанов подписа Договор № 58-131-C181 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» съфинансирана от Европейския фанд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейката общност за реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 476 380.00 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Основната цел на настоящия проект за ........


Печат Email
Сряда, 13 Май 2009г.
ЗАПОВЕД

№ 262
Гр.Пещера 11.05.2009 г.


Относно: Определяне на местата за поставяне на
агитационни материали


На основание чл. 64, ал.3 от ЗИЧЕПРБ, чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № ЕП-19/08.04.2009 г. на ЦИКЕП

ЗАПОВЯДВАМ :

1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
б) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.
2.ЗАБРАНЯВАМ:

Образуване на избирателни секции

Печат Email
Понеделник, 11 Май 2009г.
Със Заповед № 259 от 8 май кметът на община Пещера образува 27 избирателни секции за провеждане на изборите за народни представители.

Заповед № 259
Приложение - номерация и адрес на секциите
Печат Email
Понеделник, 11 Май 2009г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “ГРАО” при Община Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.40, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 23.05.2009 г.
Искането се прави писмено в стая №1 на Общинска администрация-Пещера.
Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския ........ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069