Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2009

Печат Email
Понеделник, 29 Юни 2009г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Откривам провеждане на публични търгове с явно наддаване на 21.07.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имотr-частна общинска собственост, както следва:
1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ-ХІ-производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера с площ от 6445,00 кв.м при начална тръжна цена 82485,00 лв. без ДДС от 10.00 часа. Граници и съседи на имота:изтокУПИ-ХІІ-произв.дейност в кв.28, запад-УПИ-І-ХВК и УПИ-ІХ-безвр.промишл. в кв.28, север-УПИ-ІV-ДДЗ “А.Иванов” в кв.25.
1.2. Поземлен имот №125016 с площ от 5,197 дка в местн. ”Широките ливади”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-нива, при начална тръжна цена 41600.00 лв. от 11.00 часа. Граници и съседи на имота: имот №125001, имот №000301, имот №124026.
1.3. Поземлен имот №012286 с площ от 0,111 дка в местн. ”Узун Драгасия”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-нива, при начална тръжна цена 1130.00 лв. Граници и съседи на имота: имот №012208, имот №012145, имот №012131 и имот №012287 от 14.00 часа.
1.4. Поземлен имот №012179 с площ от 0,169 дка в местн. ”Узун Драгасия”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-временно неизползвана нива, при начална тръжна цена 1730.00 лв. от 15.00 часа. Граници и съседи на имота: имот №012264, имот №012156, имот №10001 и имот №012131 и имот №012140.
2. Утвърждавам тръжна документация.........

Печат Email
Вторник, 23 Юни 2009г.
На 26.06.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе тридесето
редовно заседание на Общински съвет, с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1. Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2008/2009 година.
ДОКЛАДВА:Кметът на Общината
2. Отчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008/2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за подготовката на общинските училища и детски заведения за новата учебна 2009/2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4. Текущи.
4.1. Приемане годишен финансов..........
Печат Email
Петък, 19 Юни 2009г.


Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”


В периода 01-03 юни се проведе изнесено обучение на екипа от 18 души, който реализира социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания” в Община Пещера. Техническият и експертен персонал на Дневния център, беше запознат с различни подходи при общуването с потребителите на социалната услуга, иновативни методи прилагани при работа с възрастни хора с физически увреждания, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за защита на личните данни.

Обучението е част от проект „Дневен център за възрастни хора с .........

Съобщение

Печат Email
Сряда, 17 Юни 2009г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “ГРАО” при Община Пещера уведомява гражданите, че съгласно Решение №НС-65/19.05.2009 г. на Централната избирателна комисия избиратели, имащи трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение могат да гласуват в подвижна избирателна кутия. За целта същите трябва да заявят желанието си да гласуват по този ред чрез саморъчно подписано писмено заявление по образец , адресирано до Общинска администрация по постоянния им адрес не по-късно от 20.06.2009 г. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК/ с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
Подвижна избирателна кутия се използва, когато най-малко 10 избиратели от една и съща избирателна секция са подали заявление за това.

Печат Email
Сряда, 10 Юни 2009г.
ЗАПОВЕД

№ 356
Гр.Пещера 10.06.2009 г.


Относно: Определяне на местата за поставяне на
агитационни материали


На основание чл. 58, ал.3 от ЗИНП, чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № НС-30/12.05.2009 г. на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ :

1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
б) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.
2.ЗАБРАНЯВАМ:
2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради ...........

Печат Email
Вторник, 09 Юни 2009г.


Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.

На 10 юни 2009 г. от 11.00 часа в конферентната зала на х-л “Домейн Пещера” ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.
Основната цел на проекта за техническа помощ е ........Печат Email
Сряда, 03 Юни 2009г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “ГРАО” при Община Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.36а, ал.1 от Закона за избиране на народни представители , избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 20.06.2009 г.включително.
Искането се прави писмено в стая №1 на Общинска администрация-Пещера.
Съгласно чл.32, ал.2 от.........

Печат Email
Вторник, 02 Юни 2009г.
ЗАПОВЕД

№ 320
Гр.Пещера 02.06.2009 г.


С цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от търговските обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения на територията на община Пещера през периода от 00.00 часа на 6 юни 2009 г. до 24:00 часа на 7 юни 2009 г.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията.......ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069