Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2009

Министър Тотю Младенов в Пещера

Печат Email
Четвъртък, 27 Август 2009г.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес в 17:00 часа в град Пещера „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания” по програма ФАР на МТСП.

След откриването на центъра министър Младенов ще се срещне с народни представители от МИР Пазарджик, областния управител на област Пазарджик Дончо Баксанов, кмета на община Пещера Стелиян Варсанов, представители на регионалните структури на МТСП и РУСО и социални партньори на местно ниво.

Печат Email
Вторник, 25 Август 2009г.
З А П О В Е Д

№ 520
гр.Пещера 14.08.2009г.

В изпълнение на Решение №345/26.06.2009г. на Общински съвет - гр.Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и като съобразих разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.87, ал.1 и ал.2 и чл.88, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински Съвет - Пещера,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам провеждане на публичен търг с явно наддаване на 11.09.2009 г. от 10.00 часа в стая №5 на І-ви етаж в Общинска администрация за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост – «Младежки дом», а именно:
1.1. Част от партерен /І-ви/ етаж на двуетажна масивна сграда, която част включва площ от 60,00 кв.м и складова площ от 60,00 кв.м, граничещи със салон, и част от незастроено място с площ от 100,00 кв.м, намиращи се в УПИ VІІ-1105, кв.97 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 744,00 лв. със ДДС. Граници и съседи на имота:североизток-УПИ-VІ-1104-Паметник на културата, югозапад-улица с о.т.414-415, северозапад-УПИ VІІ-1106 и югоизток-улица с о.т.414-413, кв.97.
2. Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 04.09.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 10.09.2009 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за .......

Печат Email
Вторник, 25 Август 2009г.
На 28.08.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета на бюджета на Община Пещера към 30.06.2009г.
Докладва: Кмета на общината
2.Текущи.
2.1.Отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода януари- юни 2009 година.
Докладва: Кмета на общината
2.2.Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: Кмета на общината
2.3.Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Докладва: Кмета на общината
2.4.Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Докладва: Кмета на общината
2.5.Разглеждане и ...........

Обществено обсъждане на проекти

Печат Email
Петък, 07 Август 2009г.
П О К А Н А

за обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване (ПРЗ)
за преструктуриране на кв.27 (кв.”Изгрев”), УПИ ІІ – ЖС, кв.88 и УПИ І – Жилищно строителство и магазини, кв.202 по ПУП на гр.Пещера


На основание чл.22, ал.4, във връзка с чл.22, ал.1 и чл.110, ал.4 от Закона за устройство на територията, каним гражданите на гр.Пещера и заинтересованите лица за обсъждане на проекти за ПУП – ПРЗ за преструктуриране на: кв.27 (кв.”Изгрев”), УПИ ІІ – ЖС, кв.88 и УПИ І – Жилищно строителство и магазини, кв.202 по ПУП на гр.Пещера.

Предназначение на проекта – устройване на места за гаражи.
Място и дата на провеждане на обсъждането – 25.08.2009 г. от 16:00 часа в залата на ОбС – Пещера, партерен етаж в сградата на ОА – Пещера, ул.”Дойранска епопея”, №17.
Място и време за свободен достъп до материалите – стая №8, І-ви етаж на ОА, всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа, до деня на обсъждането.
Лице за контакти – арх.Надя Грудева – Главен архитект на Община Пещера.


Общинска Администрация – гр.Пещера

Проект на Наредба

Печат Email
Четвъртък, 06 Август 2009г.
Мотиви
Във връзка с предлаган проект на Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на Общинския бюджет

Във връзка с чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове Ви предлагам проект на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет на община Пещера.
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е приета с Решение № 95/ 25.06.2004 на Общински съвет Пещера.
През тези няколко години са извършени доста промени в законовите и подзаконовите нормативни актове, като Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети, Данъчно-процесуалния кодекс, Закона за местните данъци и такси, Закона за общинската собственост, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, прие се Закон за общинския дълг. Общината работи по изменени и допълнени вътрешни нормативи – Системи за финансово управление и контрол, Система за управление на качеството.
Предлагания проект на Наредбата е съобразен с всички тези изменения.
С прилагането на Наредбата се цели да се осигури пълно съответствие между актуалната нормативна уредба и бюджета на общината по отношение на съставянето, изпълнението и отчитането.
Очакваните резултати са повишаване на прозрачността при съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, повишаване качеството на извършваните публични услуги от общината към физическите и юридически лица.

Проекта на Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на Общинския бюджет можете да видите тук.

Печат Email
Сряда, 05 Август 2009г.


Община Пещера започва работа по нов проект – Въвеждане на система за е-управление. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наименование на проекта:
• Въвеждане на система за електронно управление

Място на изпълнение:
• Общинска администрация Пещера

Период на изпълнение:
• 12 месеца от юни 2009г до юни 2010г.

Обща цел на проекта:
• Създаване на система за електронно управление, което ще гарантира прозрачността на процесите и управлението и ще облекчи административното обслужване на гражданите и бизнеса в Община Пещера

Специфични цели:
• Въвеждане принципите на електронно управление при предоставяне на административни услуги и гарантиране прозрачност на административния процес
• Създаване на условия за облекчен достъп до услугите предоставяни от Община Пещера за представителите на уязвими групи хора с увреждания
• Намаляване бюрократичната тежест и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса

Основни дейности:
• Дейност1: Проучване на най-добри.............ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069