Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2009

Пресконференция

Печат Email
Сряда, 30 Септември 2009г.


На 1 октомври 2009г. от 10,00ч. в Пленарна зала на Община Пещера ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на система за електронно управление в община Пещера” към приоритетна ос ІІІ на ОПАК „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.
Проектът има за цел да се облекчи административното обслужване на гражданите и бизнеса в община Пещера чрез създаване на цялостна система за електронно управление.
В пресконференцията участие ще вземат:
Стелиян Варсанов – Кмет на Община Пещера,
Красимира Стоименова – Секретар на Община Пещера,
Елена Рядкова – Ръководител на проекта,
Петя Харизанова – координатор по проекта.

Кръгла маса

Печат Email
Вторник, 29 Септември 2009г.


На 25 септември в конферентната зала на хотел “Домейн” – Пещера се проведе кръгла маса на тема “ Постижения и проблеми на интеркултурното образование в Община Пещера, с която се финализираха дейностите по проект ”Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Водеща организация по проекта е факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св.Климент Охридски”.
Проектът е финансиран от Европейски Социален Фонд.
Тридесет начални и детски учители и 15 медиатори повишиха своята квалификация, получиха допълнителни знания и умения за работа в интеркултурна среда.
От водещата организация присъстваха проф.дпн Божидар Ангелов – декан на ФНПП към СУ “Св.Климент Охридски”, доц. Лидия Ангелова, проф.дпн Клавдия Сапунджиева, доц. Пламен Макариев.
Участие в кръглата маса взе кметът на Общината Стелиян Варсанов, секретарят на Общината Красимира Стоименова, директорът на дирекция “Образование” Ружа Стоянова –Семерджиева, представители на обучаемите групи, медиатори, начални и детски учители, директори на детски градини и училища.
В своето приветствие към форума кметът на Общината Стелиян Варсанов заяви, че община Пещера работи системно и последователно за създаване на условия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Непрекъснато подобрява материалната база на училища и детски градини, като по този начин училището става по-привлекателно и желано място за всички деца.
Но само добрата материална база не е достатъчно условие за това. Необходимо е да се изпълни с дейности, които наред със задължителната подготовка ще привлекат интереса на децата и ще се ангажират. А за това е необходимо учителите да обогатяват своите знания и умения.
Именно с това този проект е изключително полезен


Печат Email
Неделя, 27 Септември 2009г.
На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, което ще се проведе на 30.09.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Утвърждаване на видовете дейности и цените на услугите за тях в Културен дом Пещера за учебната 2009-2010 година.
Докладва: Кметът на общината
2. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за новата учебна 2009/2010 година .
Докладва: Кметът на общината

3.Текущи.

3.1. Изменение на Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера
Докладва: Кметът на общината

3.2. Прекратяване дейността на “Инфрастройпродукт”ЕООД гр.Пещера и създаване на
Печат Email
Сряда, 23 Септември 2009г.

РЕЗЮМЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1
от
Заседание на Комисията за детето към Община Пещера

Днес 23.09.2009 г. в заседателната зала на Община Пещера се състоя заседание на Комисията за детето към Община Пещера.
Заседанието откри и ръководи секретарят на Комисията -  Али Чешмеджиев, който води и протокола на заседанието.
На заседанието присъстваха следните членове на Комисията:
1.    Ружа Стоянова – Директор на дирекция “Образование” – гр. Пещера.;
2.    Николай Гълъбов – Директор на дирекция “Социално подпомагане” – Пещера.;
3.    Галина Стоянова – Началник отдел “Закрила на детето” при дирекция “СП” – Пещера.;

Печат Email
Четвъртък, 17 Септември 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 06.10.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинска администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост както следва:
1.1. Масивна сграда с планоснимачен №9 със застроена площ 480,00 кв.м, в УПИ І – Пионерски лагер и туристически дом, вилно застрояване, кв.1 по ПУП на летовище “Св.Константин” с граници и съседи: север-вила с пл.№5, изток-път с о.т.39г-39в-39б и вила пл.№10, юг-вила пл.№11, запад-край на регулация при начална ...
Печат Email
Понеделник, 14 Септември 2009г.
МОТИВИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


При последната актуализация на общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги с Решение № 346/26.06.2009 г. на ОбС – Пещера, в Тарифата – приложение към чл.3, ал.1. са включени таксите, дължими по Закона за туризма, които се заплащат за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.
При задълбочен прочит на Закона за туризма с цел извеждане на кръга от правомощия на кмета в процедурите по категоризиране на туристическите дейности и обекти се установи следното:
1. Съгласно чл.52, ал.1 от Закона за туризма, Кметът на общината по предложение на ОЕКК определя категория на:
 средствата за подслон (хотели и мотели) - категория “една звезда” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (изключени са вилни и туристически селища, тъй като тяхната категория е по-висока);
 семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения – категория “една звезда”, “две звезди” и “три звезди” (пълния обхват на категориите);
 другите места за настаняване (почивни станции, бунгала и къмпинги) – категория “една звезда”, “две звезди” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, (изключени са вилите, тъй като възможната им категория е “три, четири и пет звезди”;
 самостоятелните заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове) – категория “една звезда” и “две звезди”.
2. За започване на процедурата по категоризиране в общините се заплащат такси, определени с чл.2, ал.1, т.1, 2 и 3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, за следните видове процедури и услуги:
 за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели;
 за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи, бунгала, къмпинги;
 за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове.
В тарифата са указани и цените на някои допълнителни административни услуги, свързани с категоризацията:
 за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти.
 за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект.
 за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената - за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

С Решение № 346/26.06.2009 г. Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера ...
Печат Email
Петък, 11 Септември 2009г.


На 27 август 2009 г. от 17.00 часа в град Пещера Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов официално откриха „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”.
На официалното откриване и пресконференция присъстваха Заместник – министрите от кабинета на МТСП, Областния управител на област Пазарджик Дончо Баксанов, представители на регионалните структури на МТСП и РУСО , социални партньори на местно ниво и представители на Общинска администрация Пещера.
Проектът се реализира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност.

Обща стойност на проекта: 149 356 евро или 292 114,95 лева

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG2006/018-343.01.01-2.51

Основна цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на възрастните хора с физически увреждания в Община Пещера, потенциални клиенти на специализираните институции, чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общността и подкрепа на техните семейства.

Постигнати резултати:
...

Печат Email
Петък, 11 Септември 2009г.


На 03.02.2009г. Кметът на Община Пещера - Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
Основната му цел е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

В рамките на проекта се предвижда:

• Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – 12 подобекта;
• Доставка на подходящо оборудване на образователните институции;
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване достъпа на ученици с увреждания и специфични нужди;
...

Печат Email
Петък, 11 Септември 2009г.
ПРОЕКТ за изменение на Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера
С Решение № 457/03.12.1998 г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера. В чл.2, ал.1 на цитираната наредба са изброени дейности, за изпълнението на които се създават общински предприятия, съгласно чл.53 от Закона за общинската собственост (ЗОС) обн. в ДВ, бр.44 от 21.05.1996 г. След приемане на цитираната наредба нормата на чл.53 от ЗОС е претърпяла няколко изменения - ДВ, бр.96 от 1999 г., ДВ, бр.101 от 2004 г., ДВ, бр.54 от 2008 г.
Предвид последната редакция на чл.53 от ЗОС и чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е необходимо да се измени чл.2 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера. Проектът за изменение и допълнение на наредбата има за цел ...

Възлагане на изработването на Общ устройствен план на града

Печат Email
Сряда, 09 Септември 2009г.

Община Пещера предприе действие по възлагане на изработването на Общ устройствен план на града и част от землището му.

Виж планово задание -> тук

Виж карта -> тук


Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069