Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2009

Печат Email
Вторник, 01 Септември 2009г.Покана

Проект: „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”

На 02 септември 2009 г. от 11.00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”. Проектът се реализира от Община Пещера в партньорство с Регионална агенция за социално-икономическо развитие- гр. Хасково и Община Сурия, Испания с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания.
Предвидените дейности по проекта имат за цел:
1.Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество между Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания) с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики в сферата на формиране на местни и регионални политики;
2.Да се създадат нови .....

Печат Email
Вторник, 01 Септември 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

І. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.09.2009 г. за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с РЗП - 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със ЗП - 30,00 кв.м, при граници и съседи: север-улица с о.т.481б-481в, изток-УПИ ХV, юг-УПИ” ІХ-Техноком, запад-УПИ ХХV-Производствена дейност, с административен адрес ул. Г.Кьосеиванов” №21 и утвърждава тръжна документация.
ІІ. Начална тръжна цена в размер на 1 102 600,00 /един милион сто и две хиляди и шестстотин/ лева. Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 184,00 кв.м, се начислява 20 % ДДС в размер на 9941,40 лв. Цената се заплаща съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора:
а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства;
б) срок на плащане- при сключване.....

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069