Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2010

Печат Email
Вторник, 26 Януари 2010г.

На 28.01.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнение програмата за управление за периода ноември 2008- ноември 2009 г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Приемане на Календарен план на културните прояви в община Пещера през 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в Община Пещера през оперативния сезон 2009/2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.Информация за снабдяване на..........

Печат Email
Понеделник, 25 Януари 2010г.
З А П О В Е Д

№ 49
гр.Пещера 21.01.2010г.

В изпълнение на Решение №353/26.06.2009г., Решение №445/29.12.2009г. и Решение №294/27.03.2009г. на Общински съвет - гр.Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и като съобразих разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.87, ал.1 и ал.2 и чл.88, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински Съвет - Пещера,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам провеждане на публични търгове с явно наддаване на 17.02.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв. - от 10.00 часа.
1.2. Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 45360,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9453,02 лв.- от 10.30 часа.
1.3. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. - От 11,00 часа.
1.4. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. - От 11,30 часа.
1.5. УПИ І-012250-за производствена дейност, масив 12, местн. «Узун Драгасия», землище на гр.Пещера с площ от 7415,00 кв.м ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 552,00 кв.м и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 132,00 кв.м при начална тръжна цена 170000,00 лв. като за неприлежащия към сградите терен се начислява ДДС - от 14,00 часа.
1.6. УПИ ХІ-Производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 6445.00 кв.м при начална тръжна цена 82485.00 лв., върху която се начислява ДДС – от 15,00 часа.
2. Утвърждавам тръжна ........

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Петък, 15 Януари 2010г.

На основание чл.128 ,ал.1,ал.2 от ЗУТ, публикуваме Обявление за изготвен проект:“Устройствени схеми по части:водоснабдяване, канализация и електроснабдяване на летовище Св.Константин” Община Пещера с възложител Община Пещера, област Пазарджик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Провеждане на избори за Президент на Украйна

Печат Email
Петък, 15 Януари 2010г.

Консулът към Посолството на Украйна в България Олександър Кравченко известява на гражданите на Украйна, които живеят на територията на Пазарджишка област , че могат да реализират конституционното си право и да участват в изборите за Президент на Украйна, които ще се проведат на 17 януари/неделя/ 2010г. в сградата на посолството на Украйна в Република България на адрес: гр. София, ж.к. „Овча Купел”, ул. „Боряна” 29.
Задграничният избирателен участък №9 ще бъде отворен за гласуване от 8.00 до 20.00ч., без прекъсване.
За информация тел.: 02 /955-93-54, 02 /818-68-28.

Печат Email
Четвъртък, 14 Януари 2010г.
Мотиви за промяна на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

І. Причини за промяната – да се отразят измененията в нормативната база – Закона за общинската собственост, глава пета “Общински жилища”, направени след приемане на Наредбата с Решение №233/30.03.2005 г.
ІІ. Цели, които се поставят - синхронизиране на вътрешния нормативен акт – Наредба на ОбС със специалния закон – Закон за общинската собственост, внасяне на правна яснота и съобразяване с настъпили промени в обществения живот и наличния жилищен фонд на Община Пещера.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените и съобщаване на процедурите.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на събираемостта на наемите и дисциплиниращ ефект върху наемателите на общински жилища.
ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА:

Мотиви за приемане на Наредба

Печат Email
Четвъртък, 14 Януари 2010г.
Мотиви за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост.
ІІ. Цели, които се поставят – Регламентиране на отношенията между общината и собствениците на жилища в сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, гарантиращи създаване на естетична и екологична среда, подобряване условията и привлекателността на живот.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – ще са необходими финансови средства за съфинансиране на проекти на сдруженията на собствениците.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – Дисциплиниращ ефект особено по опазване на чистотата в междублоковите пространства и зелените площи. Мобилизиране на гражданското общество за изпълнение на проекти по благоустройство на градската среда.
Проекта на наредбата можете да видите тук.
Печат Email
Четвъртък, 14 Януари 2010г.
Мотиви за актуализация на Тарифата – приложение към чл.3, ал.1 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера
І. Причини за промяната – направени изменения във вътрешната нормативната база на общинския съвет – приети изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, от които са възникнали нови административни услуги и възникнали услуги от прилагането на Закона за управление на етажната собственост.
ІІ. Цели, които се поставят – унифициране на административните услуги с цел лесна ориентация на гражданите при ползването им. Да не се въвеждат в заблуждение ползвателите на административни услуги относно тяхната цена.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на административното обслужване, съответствие с постигнатия от общината стандарт за качество.
ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА:
актуализация на Тарифата – приложение към чл.3, ал.1 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, като:
1. В Раздел пети......

Одобрено проектно предложение

Печат Email
Вторник, 12 Януари 2010г.
С Решение от 21 декември 2009 год.на Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на Управляващият Орган на Оперативна программа «Регионално развитие» – Лиляна Павлова бе одобрено проектно предложение на Община Пещера „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища,намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера”на стойност 878 607,53 лева, което представлява 100% от общо допустимите разходи по проекта. Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, инвестиционната привлекателност за икономическото, туристическото и социално развитие на община и подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на територията на град Пещера.
Целта ще се постигне чрез изграждане на геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на град Пещера.
Предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и Община Пещера.
Печат Email
Вторник, 12 Януари 2010г.
Уважаеми съграждани, собственици на недвижими имоти
на територията на Община Пещера,

На последното проведено за 2009г.заседание на ОбС-Пещера с Решение 437/29.12.2009г. бе одобрен размерът на такса ”Битови отпадъци” на територията на Община Пещера за 2010г.
Както и през изтеклата година размерът на такса ”Битови отпадъци” е в левове, пропорционално на данъчната оценка на недвижимите имоти и може да се заплати в Община Пещера – отдел “Местни приходи” или по банков път на четири равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.
Добра новина и облекчение за притежателите на недвижими имоти на територията на Община Пещера е, че за тази година, въпраки финансовата криза, размерът на такса ”Битови отпадъци” ще бъде по-нисък от предходната година:
1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на гр.Пещера и лет.Св.Константин от 1,35 ‰ за 2009г. става 1,3 ‰ за 2010г.
2. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на с.Радилово и с.Кап.Димитриево от 3,9 ‰ за 2009г. става 3,7 ‰ за 2010г.
3. За незастроени имоти на ........

Печат Email
Четвъртък, 07 Януари 2010г.
ПОКАНА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:

Настоящият идеен проект за обект “Реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа І етап с асфалтиране на улици на курорта Св. Константин” предлага техническо решение, обхващащо вътрешна водопроводна мрежа на летовището, като се има в предвид съществуващото положение на мрежата към месец май 2009 год.
Предвижда се подмяна на съществуващите азбестоциментови, стоманени и поцинковани улични водопроводи с нови, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения. Реконструираната водопроводна мрежа се проектира и трасира според нормативните разпоредби и изисквания за разположение на уличните проводи.
Проектът е изпълнен въз основа на :
• Техническото задание на Възложителя – Община Пещера ;
• Норми за проектиране на водопроводни системи ;
• Противопожарни строително-технически норми ;
• Изисквания на Възложителя относно: икономичност, ефективност, нови технологии, с оглед покриване на цялото летовище и са взети предвид и трасетата на съществуващите водопроводни клонове;
• Оглед на място
• Съгласуване на съществуващата водопроводна мрежа с оператора „ВКС „ ЕООД гр.Пещера
• Наличен регулационен план на летовището с отделните вили и застрояването им.
• Наръчници по „ Водоснабдяване „
• Преасфалтиране на участъци
Общата стойност на обекта е..........ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069