Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2010

Печат Email
Понеделник, 25 Октомври 2010г.
На 29.10.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за реализирани и подготвени проекти от Община Пещера и усвояване на средствата от фондовете на ЕС за периода октомври 2009 г.- октомври 2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Текущи.
2.1.Застраховане на.......

Печат Email
Понеделник, 25 Октомври 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1.Публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост за поставянето на 6 бр. преместваеми гаражи, всеки с размери 3,5 х 6 кв.м., или 21 кв. м. площ. Терените са със следната номерация: 4, 5, попадащи в УПИ І – ЖС и ......

З А П О В Е Д

Печат Email
Вторник, 19 Октомври 2010г.
З А П О В Е Д
№786 / 19. 10. 2010 г.
гр.Пещера

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид разпоредбите на чл.62 и чл.63 от Закон за местните данъци и такси и на основание чл.44, ал.1 т.8 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2011г.

1.1.сметосъбиране и сметоизвозване
1.2.обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
1.3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

2. Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на Община Пещера

2.1. Граници на районите за гр.Пещера, съгласно действащия ПУП:
• На север кварталите – 1, 2, 3, 4, 4а, 17, 20, 25, 28 , съответно граници- ул. “Стефан Кънчев”, ул. “Стара крепост”, ул. “Хан Пресиян”
• На изток кварталите – 81, 82, 180, 181, 181а, 182, 183, 202, 200, 187, съответно граници- ул. “Младост”, ул. “Свобода”, ул. “Малина”, ул. “Здравец”
• На юг кварталите – 199, 195, 194, 193, 174, 172, 132, 164, 170, 171, 169, 153, 152, 151, 149, 150, 147, 203, 204, 205, 206, съответно граници- ул. “Петър Раков”, ул. “Оборище”, ул. “Иван Цвеев”, ул. “Радецки”, ул. “Веселин Стайков”, ул. “Резервоара”, ул. “Михаил Такев”
• На запад кварталите – 123, 120, 103, 54, 9, съответно граници- ул. “Гоце Делчев”, ул. “Свети Константин”

2.2. За с.Радилово – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото.

2.3. За с.Радилово – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

2.4. За с.Капитан Димитриево – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото.

2.5. За с.Капитан Димитриево – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

2.6. За летовище “Св.Константин” – кварталите, влизащи в регулационните граници на летовището

2.7. За имоти на фирми, находящи се в бивши “стопански дворове” на територията на Община Пещера, ВЕЦ “Пещера” и всички земеделски имоти на граждани с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

3.Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, се определят съгласно приложен план-график, който е неразделна част от Заповедта.

Заповедта влиза в сила от 01.01.2011г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: План-график


КМЕТ:/п/
СТ. ВАРСАНОВ

Съобщение

Печат Email
Вторник, 19 Октомври 2010г.

Уважаеми съграждани,

“Биовет” АД обявява до края на 2010г. следните “Дни на отворени врати”:

•21.10.2010г.
•18.11.2010г.
•16.12.2010г.

В дните на отворени врати от 10.30 до 12.00ч. представител от Направление “Екология” на предприятието ще бъде на разположение на интересуващите се граждани с информация за дейността на дружеството.

Печат Email
Вторник, 19 Октомври 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А :
Провеждането на конкурс с предмет: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от транспортната схема на Община - Пещера”, при следните условия и изисквания за провеждането му:
1. Срок и място на изпълнение на превозите – до 31.10.2020 година, в рамките на валидност на лиценза на спечелилия конкурса превозвач. Място на изпълнение - автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община - Пещера.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. До участие в конкурса ще се допускат ......


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069