Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2010

Печат Email
Понеделник, 29 Ноември 2010г.

ОБЩИНА ПEЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 879/26.11.2010 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:

· Павилион № 2, „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална наемна цена от 74,00 лв. без ДДС.

Община Пещера ще бъде включена в проект

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2010г.

Община Пещера ще бъде включена в проект за финансиране изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст, с капацитет 14 деца и персонал 13 лица. Проектът ще включва изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Пещера, чрез ново строителство на сграда, обзавеждане и оборудване на помещения, обучение на персонала и финансиране дейността на центъра. След приключване на проекта Община Пещера ще кандидатства за продължаване на услугата като делегирана от държавата дейност. Към настоящият момент в различни домове за деца с увреждания в страната има настанени 8 деца с родители с постоянен адрес в община Пещера и 5 деца от Община Брацигово. Всички те при реализиране на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” ще бъдат реинтегрирани по постоянен адрес на родителите и ще могат да ползват комбинирано услугите на Центъра за настаняване от семеен тип, който ще бъде изграден и Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр. Пещера.

 

Планираният проект ще бъде реализиран със средства от Структурните фондове на Европейския съюз.

Обява за провеждане на публичен търг

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2010г.

ОБЯВЯВА : 1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост:УПИ XII –ГНС в кв. 183 с площ 262.00 кв.м. при граници и съседи: на север - УПИ X -ГНС , на изток: УПИ XI -ГНС , на юг – улица с ос.т. 839-838, на запад УПИ III и УПИ IV, актуван с АОС №190/23.08. 2010г.

2. Определя начални тръжна цена за продажба на имота -7960.00 лв без ДДС или 9 552.00 с ДДС.

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от приетата начална тръжна цена -796.00 лева.

4. Определя дата, час и място за провеждане на търга – 20.12.2010г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.

5. Тръжна документация, може да се закупи до 17:00 ч. на 10.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50 лева .

6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 17.00 часа на 17.12. 2010 г.

7. Документи за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 17.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

8. Документи за участие в търга:

8.1. Заявление за участие по образец;

8.2. Копие от документ за самоличност;

8.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;

8.4. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към Общината.

8.5. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

8.6. Документ за внесен депозит;

8.7. Документ за закупени тръжни книжа;

8.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 при инж. Н. Дялкинова , от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.
Печат Email
Понеделник, 22 Ноември 2010г.
На 26.11.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2010г., промяна на план-сметката на ОП ”ЧПОИ” гр.Пещера и определяне на допълнително трудово възнаграждение за придобит професионален опит.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Информация за готовността на Община Пещера през.......

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 22 Ноември 2010г.


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник на Отдел “Бюджет и счетоводство”, Дирекция “ФСД” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати:
- Стефка Атанасова Башкехайова

2. Недопуснати кандидати:
- Лидия Ваклинова Гогушева - Образованието не отговаря на изискваната професионална област и не притежава необходимия професионален опитКонкурсът ще се проведе на 01.12.2010 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера: /п/
/ Кр. Стоименова /

Печат Email
Четвъртък, 18 Ноември 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОБЯВЯВА :

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
o УПИ II- ГНС в кв.183 с........

Печат Email
Четвъртък, 18 Ноември 2010г.
О Б Щ И Н А П Е ЩЕ РА
О Б Я В Я В А

1. Провеждането на публични търгове с явно наддаване на 15.12.2010 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на следните имоти - частна общинска собственост както следва:
1.1. Поземлен имот № 126026 (сто двадесет и вест нула двадесет и шест), с площ 2,289 дка (два дка и двеста осемдесет и девет кв.м.), с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността “Широките ливади”, землище на гр. Пещера, при начална тръжна цена 80,00 лв./ годишно от 14.00 часа.
1.2. Поземлен имот № 018005 (нула осемнадесет нула нула пет), с .......

Печат Email
Четвъртък, 04 Ноември 2010г.
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 800/ 29.10.2010г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО” ,
Дирекция “Финансово-стопанска дейност””

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
2.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на ............ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069