Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2010

Програма за честване на 3 март

Печат Email
Четвъртък, 25 Февруари 2010г.
П Р О Г Р А М А


За честване на 3 март - национален празник на Република България02.03.2010 г
паметни плочи

Поднасяне на венци и цветя на паметните
плочи на загиналите за Освобождението на
България


02.03.2010 г.
исторически музей
от 10.00 ч.


“Руски – турската освободителна война 1877-78”
урок по родолюбие


03.03.2010 г.
пл.”България”
от 10.45 ч.


Издигане на Националното знаме на
Република България


03.03.2010 г
пл.”България
от 11.00 ч.


Концертна програма с участието народната
певица Гуна Иванова, група “TRIO” и
общински ансамбъл “Славейче”
Печат Email
Четвъртък, 25 Февруари 2010г.
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ,
КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 03.02.2009г. Кметът на Община Пещера подписа договор за проект: “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
С реализацията на проект : “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера” ще осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.
За изпълнение на задълженията на Община Пещера по изпълнението на........

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2010г.
На 26.02.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за развитие на здравеопазването в общината.
ДОКЛАДВА:Управителят на МБАЛ »Проф.Д.Ранев» ООД – Пещера

2.Отчет за работата на РПУ- Пещера през 2009 година.
ДОКЛАДВА:Началникът на РУ МВР- Пещера

3.Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Пещера за 2009година.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбК за БППМН

4.Информация за работата на Общинска служба “Земеделие”- Пещера.
ДОКЛАДВА:Зам.началника на Общинска служба ”Земеделие ”- Пещера
5.Текущи.
5.1.Приемане на годишен отчет за 2009г. за .......

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2010г.
ОБЯВА

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 116 / 22.02. 2010 година на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:

1.1.Монолитен павилион №2, находящ се в района на Общински пазар – гр. Пещера, с площ от 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 127,20 лв. с ДДС.
1.2.Монолитен павилион №7, находящ се в района на Общински пазар- гр.Пещера, с площ 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 127,20 лв. с ДДС.
1.3.Монолитен павилион №8, находящ се .......

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

Провеждане на публично оповестен конкурс на 19.03.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ І-37 за дърводелска работилница (без разбичване на дървен материал) в местн.”Копривец”, землище на гр.Пещера с площ от 200,00 кв.м при граници и съседи:север-ПИ №019036-местен път, изток, юг и запад-ПИ №019038-гробище на гр.Пещера при цена 2000,00 лв., върху която се начислява ДДС.
2. Конкурсна документация може да се закупи........

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 19.03.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ І-ВКС ЕООД, кв.74 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 134000,00 лв., върху която се начислява ДДС - от 14.00 часа.
1.2. Поземлен имот №056006 в местн.»Арапеница»,........

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2010г.
П О К А Н А

За обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за преструктурине на кв.124 , УПИ-III-Ж.С. по ПУП гр.ПЕЩЕРА.


На основание чл.22, ал.4 , във връзка с чл.22 ,ал.1 и чл.110 ,ал.4 от ЗУТ, каним гражданите на гр.Пещера и заинтерисованите лица за обсъждане на проекти за ПУП-ПРЗ за престуктуриране на:кв.124 , УПИ-III-Ж.С. по ПУП гр.Пещера.

Предназначение на проекта: Едноетажно пристрояване към съществуваща сграда –пл.№1947 и....

Печат Email
Понеделник, 15 Февруари 2010г.
ПРОЕКТ!
Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА ПЕРИОДА 2010 г.

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2010 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 г. и цели регистриране на настъпилите промени в собствеността и отчитане на новите приоритети в развитието на Общината, тъй като процесът на управлението на общинската собственост е пряко свързан с политиката за развитие на териториалната общност и действащите общи устройствени планове.
С Програмата се цели да се .........

Печат Email
Петък, 12 Февруари 2010г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 23.10.2009 г. Кмета на Община Пещера подписа четири договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321- Основни услуги за населението и икономиката в селските райони на обща стойност 19 113 702,00 лв. с Държавен фонд “Земеделие”. Финансирането е в размер на 100%, като 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20% от държавния бюджет на Република България.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Този дълг цели обезпечаването на авансовите плащания за реализирането на проектите , финансирани от ДФ “Земеделие” – Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както следва :


1. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера, договор № 13/321/00749 от 23.10.2009 г. в размер на 5 852 936 лв., от които до 2 926 468,00 лв. за авансово плащане.

2. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и .........

ПРОМЯНА В НАРЕДБА

Печат Email
Петък, 12 Февруари 2010г.
МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Във връзка с изменения в екологичното законодателство с Решение №408/30.10.2009г. на ОбС-Пещера бе приета нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера. В раздел VІІІ ? Събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) от същата наредба е регламентиран реда за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, разположени върху имоти държавна или общинска собственост, а именно: Комисия извършва проверки за наличие на такива превозни средства, издава предписания на собствениците на автомобили за доброволно преместване в 10 /десет/ дневен срок в имот частна собственост, на площадка за временно съхраняване или център за разкомплектоване. След изтичане на определения срок, при неспазване на даденото предписание се налага глоба и се издава заповед за принудително преместване на моторното превозно средство на площадка за временно съхраняване.Ако собственика не потърси моторното превозно средство в 14 /четиринадесет/ дневен срок, то се разкомплектова.

Предвид гореизложеното, с цел прецизиране на съществуващите общински нормативни актове предлагам в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, приета с Решение № 334/01.03.2002г. на ОбС-Пещера, да бъдат извършени следните промени:
1. Чл.16.ал.2, който гласи: При повторно нарушение, когато първото е установено с акт за административно нарушение или е съставен протокол за предупреждение от контролните органи, същите имат право да разпоредят преместването или да предприемат действия за преместване на съответните пътни превозни средства (ППС) на определени от общинска администрация места.В този случай ППС се задържа до заплащане на глобите и разноските по преместването.ППС, не потърсени в 6-месечен срок се предават в пунктовете за изкупуване на метали или се обявяват за продажба, съгласно ЗОС, ППЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Общински съвет гр.Пещера., да се промени така: При констатация на нарушения по.чл.16, ал.1 се прилагат разпоредбите на Раздел VІІІ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
2. Да отпадне чл.16, ал.3, който гласи: Когато собственика не може да бъде открит, на ППС се поставя предупредителен стикер съдържащ разпореждане за преместване в 14-дневен срок.При неизпълнение в посочения срок се прилагат съответно разпоредбите на предходната алинея.
С приемане на предложените промени се очаква ефективно прилагане на съществуващите общински нормативни актове по отношение на екологосъобразното управление на отпадъците, ограничаване тяхното вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Страница 1 от 2