Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2010

Печат Email
Сряда, 28 Април 2010г.

Проект № BG161PO001/4.2-01/2008/036 „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”

Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество.

 

Партньори на Община Пещера по проекта са Община Сурия, Испания и Регионална агенция за социално-икономическо развитие – Хасково.

 

Предвидените дейности по проекта имат за цел:

 

1. Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество между Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания) с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики в сферата на формиране на местни и регионални политики;
2. Да се създадат нови подходи.......

 

Печат Email
Вторник, 27 Април 2010г.
На 30.04. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за икономическите резултати от дейността на общинско дружество “ВКС”ЕООД за 2009г.
ДОКЛАДВА: Управителят на ЕООД”ВКС” Пещера
2. Отчет за икономическите резултати от дейността на общинско дружество “Инфрастойпродукт” ЕООД за 2009г.
ДОКЛАДВА: Управителят на ЕООД”ИСП” Пещера
3. Приемане на Общинска програма за ...........

Печат Email
Сряда, 21 Април 2010г.
Вчера, в заседателната зала на Общинска администрация Пещера се проведе среща с представители на Министерства, Държавни агенции и НПО от Франция и Румъния, които са на тридневно работно посещение в България.Работната среща е част от изпълнението на проект „Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в Румъния и България” – финансиран от Европейската комисия, Главна Дирекция – Справедливост, Свобода и Сигурност, съфинансиран .......

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Паркинги и пазари"

Печат Email
Петък, 16 Април 2010г.

Мотиви за приемане на Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие “Паркинги и пазари”
І. Причини за приемане на Правилника – създаденото общинско предприятие, по силата на чл.53 от ЗОС, може да осъществява дейност по Управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги.
ІІ. Цели, които се поставят – управление на предоставените имоти с грижата за добър стопанин, увеличаване на приходите в общинския бюджет от наеми и такси за ползване на общински имоти. Подобряване опазването на общинските имоти, предоставени на предприятието.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на правилника – Дейността на Общинското предприятие “Паркинги и пазари” се финансира от бюджета на Община Пещера, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на събираемостта на таксите и наемите от ползвателите на общинските имоти.

Пълния текст на проекта на правилника може да видите тук.

Печат Email
Сряда, 14 Април 2010г.
Уважаеми съграждани,

Във връзка с отбелязването на Деня на Земята 22 април, община Пещера и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик организират „Изнесена приемна в община Пещера”, която ще се проведе на 20 април 2010 год. (вторник от 11.00ч. до 14.00ч.) в сградата на общината.
Екип от експерти на РИОСВ – Пазарджик ще консултират............

Печат Email
Вторник, 13 Април 2010г.
П Р О Г Р А М А
За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера

21.04.2010г. “Диханието на времето”- среща-разговор с
кафе”Венера” с авторката Фани Младенова.
от 17.30 ч.
22.04.2010 г „Пигмалион”- театрална постановка с
ч-ще „Развитие” участието на Гинка Станчева,Любен Чаталов,
от 18.00 ч. Ив.Налбантов,Ал.Сърчаджиева и др.
23.04.2010 г. „В света на книгата” – средношколско състе-
ч-ще „Развитие” зание.
от 15.00 ч-
23.04.2010 г “Небивалици” - детско шоу
в ч-ще “Развитие”
от 10.30 ч.
27.04.2010 г. Среща – разговор с Теодора Димова
ТК „Виктория”
от 17.30 ч.
...........................................

Печат Email
Четвъртък, 08 Април 2010г.
Мотиви за промяна на Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”

І. Причини за промяната на Правилника – създаденото общинско предприятие, по силата на чл.53 от ЗОС, може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението, каквато е доставката на стопанска вода и поддържане на довеждащата мрежа.
ІІ. Цели, които се поставят – създаване на условия за доставка.......
Печат Email
Сряда, 07 Април 2010г.
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №381 / 28.08. 2009 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, чл.84, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 188 / 06.04.2010 година на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терен- публична общинска собственост, с площ 3 кв.м., намиращ се пред Бившия партиен дом на ул. “Дойранска епопея”, съгласно одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания) при следните условия:
1.Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 50 лева (без ДДС) месечно.
2. Кандидатите да представят снимков материал с параметри на предлагания от тях павилион.
3. Класирането на участниците ще бъде извършено по ........

Печат Email
Сряда, 07 Април 2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 26, АЛ.2 ОТ ЗНА
След извършен задълбочен анализ на нормативната уредба, приета с решения на Общински съвет – гр. Пещера, бе констатирано, че Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Пещерска община, приета с Решение №59/27.03.2000г. на Общински съвет гр.Пещера, доп. с Решение № 364/29.03.2002г. на Общински съвет гр. Пещера, е неприложима, тъй като не е актуална, поради промяна в нормативната уредба. Една от целите за приемането на новата наредба е тя да бъде в синхрон с действащото в момента законодателство.
Законът за устройство на територията урежда общите правила за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане като съществен компонент на устройството на територията. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗУТ, се изисква поставянето на преместваемите съоръжения да става с разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - въз основа на схема, одобрена от гл. архитект на общината. Предвижда се и занапред поставянето на преместваеми съоръжения да става по одобрени и публично оповестени схеми за разполагане. Предвидени са облекчени процедури за подновяване на разрешенията, както и частично редуциран обем от документация, която ще се изисква в тези случаи.


ПРОЕКТ

Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Раздел І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението на преместваемите обекти.
(2) Тази наредба определя реда за разрешаване разполагането на преместваеми обекти върху тротоарни и площадни пространства и в поземлени имоти, както и реда за тяхното премахване.
(3) Не са предмет на тази наредба:
1. Рекламно – информационни съоръжения, които са регламентирани с Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера;
2. Преместваеми съоръжения, разположени в терени, регулационно отредени за пазари, базари и панаири.
Чл.2 (1) Преместваемите обекти могат да се разполагат върху свободни площи и поземлени имоти, без това да пречи на основното им предназначение.
(2) Преместваемите обекти върху поземлени имоти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината, на собственика и наемателя на терена, в едномесечен срок от сключване на договора.
(3) Преместваемите обекти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината въз основа на схема, съгласувана с кмета на общината респективно с ръководителя на съответната държавна администрация или областния управител.
(4) Схемите по ал.3 се обявяват публично чрез поставяне на видно място в кметството на населеното място и на интернет страницата на общината.
(5) Собствениците на преместваем обект, разположен върху държавен или общински имот, нямат право да отдават под наем обекта или да променят предназначението му.

Раздел ІІ
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.3 (1) Според вида и предназначението си преместваемите обекти могат да бъдат:
1. За извършване на търговия и услуги на закрито – павилиони, каравани, кабини и др.;
2. Модулни бензиностанции и модулни газостанции;
3. За извършване на търговия и услуги...............ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069