Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2010

Печат Email
Сряда, 30 Юни 2010г.
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 428/ 23.06..2010г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ДЕНИЦА”
към Община Пещера

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ДЕНИЦА” към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
- Степен на образование - висше .......

Печат Email
Вторник, 29 Юни 2010г.
Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резерват КУПЕНА от незаконна сеч и унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера, УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!

2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните .......

Печат Email
Вторник, 29 Юни 2010г.
Уважаеми граждани,


Уведомяваме Ви, че в коритото на река “Стара Река” има водопровод, който захранва “Биовет” АД - гр.Пещера с промишлена вода. Съгласно Закона за Енергетиката и Наредба №16 от 09.06.2004г. на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на земеделието и горите и Министерството на .......

Печат Email
Вторник, 22 Юни 2010г.
На 25.06. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Отбелязване 170-годишнината от рождението на бележития гражданин на Пещера Димитър Горов.
ДОКЛАДВА: Председателят на Общински съвет
2.Приемане на отчет за проведении обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода април – юни 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.Изслушване на информация от “Биовет” АД относно разрешаване на въпроса......

Заместник-министър Костов ще посети Пещера

Печат Email
Вторник, 22 Юни 2010г.
По покана на кмета на Общината Стелиян Варсанов заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов ще направи посещение в община Пещера на 23 юни. След работна среща в Администрацията заместник министърът ще връчи дипломите на абитуриентите от Професионална гимназия по хранително вкусова промишленост “Атанас Ченгелев”.
Печат Email
Понеделник, 21 Юни 2010г.
ОБЯВА

В изпълнение на Решение №381 / 28.08.2009 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, чл.84, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 378 / 09.06.2010 г. на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терен - публична общинска собственост, с площ 3 кв.м., намиращ се пред бившия партиен дом на ул. “Дойранска епопея”, съгласно одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания) при следните условия:
1.Предложената от кандидатите месечна............

Заповед № 405 от 16.06.2010 год.

Печат Email
Четвъртък, 17 Юни 2010г.
З А П О В Е Д
№ 405
16.06.2010 год.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище “ Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44 , ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения да се образуват административнонаказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените в цитираната наредба санкции.
……………

К М Е Т : / п/
/С.ВАРСАНОВ/

Зелен телефон

Печат Email
Четвъртък, 17 Юни 2010г.
Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че при възникване на екологични проблеми може да се обаждате на зеления телефон 034/44-18-75 – РИОСВ - Пазарджик, а за почивните дни и след работно време на GSM 0885 301 066.

Печат Email
Четвъртък, 17 Юни 2010г.

ПРОМЕНИ СЕБЕ СИ, ДАЙ ПРИМЕР, СПАСИ ПРИРОДАТА!

ЗАЩО да събираме и изхвърляме негодните за употреба батерии от различни уреди разделно?
ЗАЩОТО са ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ. Все по-нарастващата употреба на различни видове батерии генерира огромно количество тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел и опасни химикали. Батериите които чрез боклука попадат в почвите способстват за непредсказуеми последици за околната среда и човека.
КЪДЕ може да изхвърлим негодните за употреба батерии в НАШАТА ОБЩИНА И ..........
Печат Email
Понеделник, 14 Юни 2010г.


Информация за развитието на
Проект BG 051PO001-5.2.04-0170
“Социални услуги в помощ на възрастните хора”

На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Към 31.05.2010 г. е осигурена заетост на 13 лица, които предоставят социални услуги на 26.........

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069