Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2010

Печат Email
Сряда, 28 Юли 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до пет години на две помещения за стоматологичен кабинет с обща площ 32 кв.м., намиращи се на втория етаж в сградата на ‘‘Здравна служба’’ в село Радилово – публична общинска собственост, при следните условия:
1. Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка 96 лева ( без ДДС ) месечно.
2. Класирането на участниците ще бъде извършено при следните критерии:...
Печат Email
Вторник, 27 Юли 2010г.
На 30.07. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2009/2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Отчет за дейността на Обществения посредник на Община Пещера.
ДОКЛАДВА:Обществен посредник
3. Текущи.
3.1. Анализ на ситуацията и оценка на .......

Печат Email
Понеделник, 26 Юли 2010г.


Информация за развитието на
Проект BG 051PO001-5.2.04-0170
“Социални услуги в помощ на възрастните хора”

На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Към 31.07.2010 г. е осигурена заетост на 13 лица, които предоставят социални услуги на 26 самотно живеещи лица над 65 годишна възраст. Общо 30 потребители са ползвали предоставяните услуги по проекта.
В периода 01.06.2010 г. – 31.07.2010 г. за потребителите на......

Печат Email
Понеделник, 26 Юли 2010г.
Община Пещера
ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.08.2010 г. -14:00 часа в стая №5, І-ви етаж на ОА, гр.Пещера, ул. “Дойранска епопея” №5, за продажба на движими вещи – частна общинска собственост при следните начални тръжни цени:


година на придобиване

№ по ред

Наименование на ДМА

Пазарна оценка

(лева) без ДДС

1986

1

маса шлосерска

21

1973

2

бормашина пк 203

165

1980

3

струг с-8

790

1983

4

шмиргел с гъвкав вал

50

1994

5

диамант-зърно

63

1983

6

мултицет

21

1985

7

оборотомер

14

1988

8

ел.измерител рву-130

21

1988

9

комбиниран прибор

28

1988

10

ампер клещи

28

1988

11

редуктор

105

1988

12

вц мц кантар – 1000 кг.

330

1983

13

юнст-юс-5 за зъболекарски стол

1080

1983

14

шлайф машина (индия)

5040

2. Депозит за участие в......

Печат Email
Сряда, 21 Юли 2010г.
ОБЯВА

І. ОБЩИНА ПЕЩЕРА открива процедура по реда на чл.50, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж или издаване на разрешение за поставяне на гаражи срещу заплащане на месечен наем за следните гаражни места:
1.1. 8 (осем) броя гаражи (№№ 188, 204, 205, 206, 207, 213, 214 и 215) в УПИ ІІ – жилищно строителство и търговия, кв.27 по ПУП на гр.Пещера с размери 21 м2 – чрез учредяване право на строеж при цена 32.50 лв./м2.
1.2. 3 (три) броя гаражи (№№ 216, 217, 218) в .......

Печат Email
Сряда, 21 Юли 2010г.
ОБЯВА

В изпълнение на Решение №547 / 25.06.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера , на основание чл.39, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 545 /19 .07.2010 година на Кмета на Община Пещера


ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА провеждането на публичeн търг с явно наддаване за учредяване право на ползване върху 400.00 кв. м. от имот № 232030- частна общинска собственост, находящ се в местността «Църнево», землище на град Пещера, целия с площ от 1 337.238 дка, при граници и съседи:имот № 232037 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 230029 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 039006 – местен път на Община гр. Пещера; имот № 230030 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 039006 – местен път на Община гр. Пещера; имот № 230031 – дъвпроизв пл. на Община Пещера; имот № 232020 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 230038 – дървопроизв пл. на Община Пещера; имот № 038077 – полски път на Община гр. Пещера; имот № 230039 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 040066 – пасище, мера на Община Пещера; имот № 040067 – пасище, мера на Община Пещера, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева месечно.
2. Срокът на учреденото право на ползване на имота е 5 години.
3.Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.08.2010 г. от 14.00 часа в ..

Печат Email
Сряда, 21 Юли 2010г.
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №548/25.06.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №544 /19 .07.2010 година на Кмета на Община Пещера


ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА провеждането на публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на 300.00 кв. м.от имот № 510017- публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Радилово, местността «Ушите», с обща площ от 400.00 кв.м., при граници и съседи: от всички страни имот № 510015, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева месечно.
2. Срокът за отдаване под наем на......

Печат Email
Понеделник, 19 Юли 2010г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МИРИЗМИ
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА «БИОВЕТ» АД – ГР. ПЕЩЕРА

Във връзка с проведена на 3 юни 2010г. в гр. Пещера Кръгла маса на тема: «Въздухът в Пещера – има ли място за тревога?», Община Пещера организира обществено обсъждане на изготвена от «Биовет» АД Програма за ограничаване на специфичните миризми от производствената дейност на предприятието.

Предназначение на програмата: Предприемане на мерки за ограничаване на....

Печат Email
Понеделник, 19 Юли 2010г.
Утвърждавам: ............................
(А.Желязков)
Изпълнителен Директор
12.07.2010

Програма
за ограничаване на специфичните миризми от производствената дейност
на „Биовет“ АД Пещера

Цел:
Оценка на дейностите предизвикващи отделяне на специфични миризми и предприемане на
мерки за ограничаване на разпостранението им.
Основни дейности при които се отделят специфични миризми:
Изсушаване на продукти в:
Сушилна ИВК
Специфични миризми се отделят с изходящите газове от комина на сушилната. За
обезпрашаване на потока е монтиран ръкавен ............

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Печат Email
Четвъртък, 15 Юли 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.Допуснати кандидати:
- Виолета Кирилова Калудова
2.Недопуснати кандидати:
- Пламен Тодоров Стаменов - Образованието не отговаря на изискваната професионална област
- Вася Николаева Костадинчева - Образованието не отговаря на изискваната професионална област и не притежава необходимия професионален опит

Конкурсът ще се проведе на 26. 07. 2010 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069