Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2010

Министър Тотю Младенов ще посети днес Пещера

Печат Email
Четвъртък, 15 Юли 2010г.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще посети днес Пазарджик и Пещера. Програмата на министър Младенов предвижда преди обяд среща с областния управител на Пазарджик Дончо Баксанов, народни представители, директори на структурите на МТСП и НОИ, кметове на общини, председатели на общински съвети, социалните партньори. Ще се обсъдят актуални проблеми на социалното развитие на областта.
По-късно през деня ще посети Пещера.Заедно с областния управител социалният министър ще се срещне с кмета на община Пещера Стелиян Варсанов. На срещата в залата на Общинска администрация ще бъдат обсъдени социалните услуги в Общината и процеси на планиране. В 15:30 часа, министър Младенов ще посети Дневен център за деца с увреждания в Пещера

Програма за летен събор на летовище 'Свети Константин'

Печат Email
Четвъртък, 15 Юли 2010г.
П Р О Г Р А М А
За традиционния летен събор на курорта “Св.Константин"
31 юли 2010 г.


31.07.2010 г.
Хр.”Св.Константин”
от 9,00 ч.Отслужване на празнична литургия.


31.07.2010 г.
на “Дългата поляна”
от 11.00 ч.

Фолклорна програма с участието на
ансамбъл“Славейче” и самодейни със-
тави от Община Пещера


31.07.2010 г.
на “Дългата поляна”
от 17.00чКонцерт на народната певица Бинка Добрева


31.07.2010 г.
на “Дългата поляна” от 18.00 ч.


С песните на Братя Учкунови, Н.Учкунов,
В.Ангелова , К.Грозева и К.Апостолов

31.07.2010 г.
на “Дългата поляна”
от 19.30 ч.Фолк фиеста с Нелина и Райна.

Печат Email
Вторник, 13 Юли 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 06.08.2010 г. от 10.00 часа в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №027034 в местн.”Сребърница”, землище на гр.Пещера с площ от 8997,00 кв.м ведно с построените в него: 1. Сграда 01-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 228.00 кв.м; 2. Сграда 02-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 152.00 кв.м; 3. Сграда 03-помпена станция с масивна конструкция, едноетажна с площ 41.00 кв.м при начална тръжна цена 179000,00 лв., върху която не се начислява ДДС.
2. Тръжна документация може да се .......

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 06 Юли 2010г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на Международно рали “България 2010” от 9 юли до 11 юли 2010 година се спира движението на пътни превозни средства и пешеходци по трасето на състезанието, както следва:

На 9 юли 2010 год. – от 7,35 часа до 16.00 часа ще бъде затворен за движение пътя от местност “Добра вода” до летовище “Свети Константин” и панорамен път на язовир Батак.

На 10 юли 2010 год. - от 7.06 часа до 17.00 часа ще бъде затворен за движение пътя от град Пещера до местността “Мечето” и пътя от местността “Мечето” до местността “Добра вода”.

Печат Email
Петък, 02 Юли 2010г.
З а п о в е д

№ 492

Гр. Пещера, 02.07.2010г.

След като се запознах с констативен протокол №11/24.06.2010г. на комисия назначена с моя заповед №730от 30.11.2009г., която е залепила стикер №11/26.03.2010г. на ИУМПС – лек автомобил лада, паркиран на адрес гр. Пещера ул. “Гео Милев” № 56-54, терен общинска собственост. Съгласно констативният протокол МПС-то не е преместено в указания в стикера срок. На МПС липсва стикер за ГТП за повече от две години, което по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, се счита за излязло от употреба.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от принудителното му преместване поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това срок, както и невъзможността за установяване на реалния му собственик, на основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :

Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС марка: лада, цвят син, с адрес гр. Пещера ул.”Гео Милев”, паркиран върху терен общинска собственост, съгласно констативен протокол №11/24.06.2010г. от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”, като транспортирането, временното съхраняване и разкомплектоването на ИУМПС е за сметка на фирмата, съгласно сключения договор.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване ....

Печат Email
Четвъртък, 01 Юли 2010г.
На основание чл.286, ал.4 ППЗСПЗЗ, община Пещера съобщава че е изготвен план на новообразуваните имоти по &4к ал.1 от ЗСПЗЗ , попадащи в поземлен имот №019005, м.”Копривец I и поземлен имот №019014, м.”Копривец”II по КВС землище Пещера и помощен план на ползвателите и бивши собственици по & 4к ал.1 ЗСПЗЗ за имоти:№012069,012066 ......
Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069