Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2010

Печат Email
Петък, 27 Август 2010г.
На 31.08. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета на бюджета на Община Пещера към 30.06.2010г.
Докладва: Кметът на общината
2. Информация за готовността на Общинските детски заведения за новата учебна година 2010/2011г.
Докладва: Кметът на общината
3. Отчет за изпълнението на Общински план за .....

Печат Email
Четвъртък, 26 Август 2010г.

Проект: „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”

 


Община Пещера изпълнява успешно проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1.-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Проектът е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на ......

 

Печат Email
Четвъртък, 26 Август 2010г.

Проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”

 


На 16.07.2010г. Кметът на Община Пещера - Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009 «Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда».

 

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 5 571 325,40 лв. Осъществява се с .....

 

Печат Email
Вторник, 24 Август 2010г.
ЗАПОВЕД
№ 7”а”
Гр.Пещера 15.06.2010 г.


Подписаната арх.Надя Грудева- Главен архитект на Община Пещера след като преразгледах внесени строителни книжа и документи за издаване на разрешение за строеж : №50;№51;№52;№54;№55;№56;№57;№58;№59;№60;№61;№62;№63;№64 от 20.05.2010 год с възложител:”ДАВИДОВ” ЕООД предст. от Алдин Алдинов Давидов за .....

Печат Email
Вторник, 24 Август 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 17.09.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на следните имоти-временно общинска собственост както следва:
1.1. Поземлен имот №039003-нива с площ 10,800 дка в местността “Чукарата”, землище на с.Радилово, при начална тръжна цена 250,00 лв./годишно от 10.00 часа..
1.2. Поземлен имот №008024-пасище ......

Печат Email
Вторник, 24 Август 2010г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 16.09.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация За продажба на следните имоти-частна общинска собственост както следва:
1.1. УПИ ХІ-Производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 6445.00 кв.м при начална тръжна цена 82485.00 лв., върху която се начислява ДДС – от 9.30 часа
1.2. Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище на гр.Пещера с площ от 93,713 дка при начална тръжна цена 22500,00 лв. върху която не се начислява ДДС от 10.00часа.
1.3. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в ......

ПОКАНА за обсъждане на проекта за актуализацияа на бюджета за 2010 г на Община Пещера

Печат Email
Понеделник, 23 Август 2010г.
ПОКАНА за обсъждане на проекта за актуализацияа на бюджета за 2010 г на Община Пещера
Обсъждането ще се проведе както следва:
1. В гр. Пещера на 31.08.2010 г. от 18 часа в салона на НЧ „Развитие” гр. Пещера
2. В с.Радилово на 01.09.2010 г. от 17.30 часа в Клуба на пенсионера.
3. В с.Капитан Димитриево 01.09.2010 г. от 18.30 ч в салона на НЧ „Сергей Румянцев”.
На официалната електранна страница на общината с адрес www. peshtera.bg и в стая № 5, ет. 1 в сградата на общинска администрация в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17, гражданите могат да се запознаят с текстовете на проекта за актуализация на бюджета за 2010 г.
На електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в сградата на общинска администрация в ОЦУИГ с адрес гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17, партерен етаж, гражданите могат да изпращат становища и предложения по предложената актуализация.


Обяснителна записка
Справка приходи
Разчет разходи
Приложения
Печат Email
Вторник, 17 Август 2010г.
МОТИВИ
За промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1. Причини, които налагат промяната.
Редът, регламентиращ провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество в общината, който не допуска слючване на договор с класирания на второ място участник, не съответствува на нормативната база в областта на провеждането на търгове и конкурси.

2. Целите, които се поставят.
Ускоряване на тръжните процедури и премахване на предпоставките за неизпълнение
...

Проект за нова наредба

Печат Email
Вторник, 17 Август 2010г.
МОТИВИ
Към проекта за приемане на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера

Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера е приета с Решение № 467/27.12.2002 г., изменяна и допълвана многократно. Поради това и съобразяване на текстовете в нея със сега действащите нормативни документи предлагам не поредна актуализация, а приемане на нова Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Във връзка с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. /ДВ № 56/23.07.2010 г/ и предстояща актуализацията на бюджета на Община Пещера структурните звена на общината извършиха анализ на действащите услуги и техните цени. С докладни записки са направени предложения за промяна на размера на събираните такси и цени на услугите, като са взети предвид обемът на извършваните дейности, времето необходимо за това, прилаган е дифиринциран подход спрямо различните видове услуги. Направените предложения за промяна в размера на събираните таксите и цените на услуги в новата Наредба са свързани с последователната политика на общината по разширяване на обхвата на предоставяните услуги и подобраването на тяхното качество. Настоящите промени са част от дейностите на общината, които ще доведат до балансиране на общинския бюджет.


Пълния текст на Наредбата - тук.

Печат Email
Петък, 06 Август 2010г.Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество.

Партньори на Община Пещера по проекта са Община Сурия, Испания и Регионална агенция за социално-икономическо развитие – Хасково.

На 14.07.2010 г. се сключи договор с “Ваканция” ООД за „Предоставяне на туроператорски услуги за провеждане на партньорски срещи, форум и обучение в България и Испания по проект “Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”.
...ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069