Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2010

Печат Email
Сряда, 29 Септември 2010г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Пещера УВЕДОМЯВА относно ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на “ЛИДЛ България” ЕООД & КО.КД за изграждане на ЕДНОЕТАЖЕН СУПЕРМАРКЕТ ОТ ВЕРИГАТА “ЛИДЛ” И ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА 142 АВТОМОБИЛА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЛИДЛ България” ЕООД & КО.КД, гр. София
ОБЕКТ: ЕДНОЕТАЖЕН СУПЕРМАРКЕТ ОТ ВЕРИГАТА “ЛИДЛ” И ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА

Печат Email
Вторник, 28 Септември 2010г.
На 01.10.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за проведените Обществени поръчки и реализирани продажби от Община Пещера за периода юли- септември 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Изслушване на информация от “Биовет” АД относно разрешаване на въпроса с неприятните миризми.
ДОКЛАДВА:Представител на «Биовет» Ад
3. Отчет за постъпилите приходи и направени разходи на ......

Печат Email
Вторник, 28 Септември 2010г.
З а п о в е д
№ 716/27.09.2010г.


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид Констативен протокол от 21.09.2010г. от извършена проверка в изпълнение на Заповед №730/30.11.2009г. за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имоти, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретното излязло от употреба МПС и необходимостта от принудителното му преместване поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това срок, както и невъзможността за установяване на реалния му собственик, на основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :

Да се изпълни принудително преместване от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” на .........

Печат Email
Четвъртък, 16 Септември 2010г.
МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА СТАТУТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


Предлаганата промяна е в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. /публикуван на 23.07.2010 г./ с който се измениха бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, и се промениха трансферите/ субсидиите за финансиране на дейностите държавна и местна отговорност, както и намаления обем на работа на обществения посредник.
...
Печат Email
Четвъртък, 16 Септември 2010г.
РЕШЕНИЕ

№532
от 28 май 2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т. 3, чл.3, ал.1,т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4 и чл.16, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Пещера, реши:
І. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на ........

Откриване на новата учебна година

Печат Email
Сряда, 15 Септември 2010г.
Всички общински училища и детски градини в община Пещера отварят врати днес от 9 часа за новата учебна година с обновена материална база.

Кметът на общината Стелиян Варсанов заедно с група от град Сурия – Испания, гостуваща по проект за междурегионално сътрудничество ще открие учебната в СОУ “Свети Климент Охридски”
На всички 252 първокласника в Общината кметът дарява бюро, с което подпомага целодневното обучение в училище.
Народният представител д-р Красимира Симеонова ще открие учебната година в ОУ “Любен Каравелов” .

Печат Email
Понеделник, 13 Септември 2010г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.286, ал.4 ППЗСПЗЗ,Община Пещера област Пазарджик, съобщава че е изготвен Помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището.......

Печат Email
Понеделник, 13 Септември 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на терени - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения , както следва:

• Обект с Уникален № 8 – Фризьорски услуги , находящ се на улица с ос.т. 191 Б, 191 Д, 191 Е, с площ до 40 кв.м. и начална тръжна цена - 2.00 лева/ кв.м.
• Обект с Уникален №14 - Часовникарско ателие, находящ се ............

Кръгла маса под патронажа на министър Цветан Цветанов

Печат Email
Петък, 10 Септември 2010г.
На 13 септември, понеделник, от 14,00 часа в Конферентната зала на комплекс „Домейн-Пещера”ще се проведе кръгла маса на тема:

„Престъпност и наркомании сред децата и подрастващите в община Пещера – проблеми и решения”.

Форумът е под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Министър Плевнелиев ще направи първа копка на летовище 'Свети Константин'

Печат Email
Петък, 10 Септември 2010г.
На 13 септември, понеделник, в 12.00 часа, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще направи първа копка за цялостна подмяна на водопроводната мрежа и асфалтиране на уличните настилки на летовищe „Свети Константин” в община Пещера.

Проектът е на стойност 1 624 678 лв., финансира се от общината и има за цел развитие и благоустрояване на летовището.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069