Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2011

Печат Email
Понеделник, 10 Януари 2011г.

С “ Държавен вестник”, бр.98 от 14 декември 2010 година е изменен и допълнен Законът за местните данъци и такси”, като същият влиза в сила от 01 януари 2011.
С оглед на последните изменения на цитирания закон, Кметът на Община Пещера предлага следните изменения и допълнения на  Наредбата за определяне на размера на местните данъци през 2011 година на територията на Община Пещера:
В чл.2 се създават нови точки 7 и 8:
т.7 туристически данък;
т.8 други местни данъци, определени със....

 

Печат Email
Вторник, 04 Януари 2011г.
Община Пещера е сред 86-те общини, които имат право да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
Като иновативни ще се третират не само новите събития /такива, които досега не са присъствали в ......
Печат Email
Вторник, 04 Януари 2011г.
Днес в Пещера по инициатива на кмета Стелиян Варсанов и народният представител д-р Красимира Симеонова се създаде Консултативен съвет по вероизповедания на общинско ниво.
На учредяването присъстваха и секретарят на общината Красимира Стоименова, свещеници от общината, представители на мюсюлманството, директори на .......

УВЕДОМЛЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 03 Януари 2011г.
Уважаеми съграждани,

“Биовет” АД обявява през следващите три месеца следните “Дни на отворени врати”:

•20.01.2011г.
•17.02.2011г.
•17.03.2011г.

В дните на отворени врати представител на Направление “Екология” от предприятието ще бъде на разположение от 10.30ч. до 12.00ч. на интересуващите се граждани с информация за дейността на дружеството

В Пещера ще бъде създаден Консултативен съвет по вероизповеданията

Печат Email
Понеделник, 03 Януари 2011г.
Утре в 12 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера ще бъде създаден Консултативен съвет по вероизповеданията.
На учредяването ще присъстват кметът на Общината Стелиян Варсанов, народният представител д-р Красимира Симеонова, представители на двете основни вероизповедания в Пещера - православното и мюсюлманското.
Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069