Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2011

Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2011г.

Кметът на община Пещера – Георги Козарев подписа договор за финансиране на проект: „Консервация,реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2011г.

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение

Печат Email
Понеделник, 28 Ноември 2011г.

Селекционната комисия по провеждането на конкурс за избор на химн на Пещера, на свое заседание от 25 ноември, разгледа конкурсните творби,

Печат Email
Петък, 25 Ноември 2011г.

 

На 28 ноември 2011 г. от 10.00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/011 за 

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2011г.

 

Във връзка с изискванията на чл.4ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,Община Пещера  уведомява за инвестиционно предложение “Модернизация на

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2011г.

На  25.11. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе третото  заседание  на

Печат Email
Сряда, 16 Ноември 2011г.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 89 от 11.11.2011 г. са обявени приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр.Пещера,

Печат Email
Сряда, 16 Ноември 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА


1.Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на имот  – частна общинска собственост: Поземлен имот № 056006 в местността  «Арапеница», землище на

Печат Email
Вторник, 15 Ноември 2011г.

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

 

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по

Печат Email
Вторник, 15 Ноември 2011г.

Съобразно Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 1328/15.11.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069