Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2011

Печат Email
Понеделник, 14 Ноември 2011г.

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед №1322/10.11.2011г. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ДИРЕКТОР  на

 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

 

І. Минимални  и

Печат Email
Вторник, 08 Ноември 2011г.

П О К А Н А
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг чрез учредяване на Запис на заповед за проекти:

 


1. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„ по договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013 г.
2. „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера” по договор  № BG161PO001/1.1-10/2010/038 от 09.08.2011 г.  с УО на ОПРР 2007-2013г.

Печат Email
Вторник, 08 Ноември 2011г.

 На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, фирма "ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ" АД уведомява за намерение да реализира инвестиционно предложение за “Изграждане на обект за производство на електроенергия от ВЕИ – БИОМАСА” в имот с №011050 и начин на трайно ползване – производствен терен, намиращ се в местността «Лагера», землището на гр.Пещера.

Печат Email
Понеделник, 07 Ноември 2011г.

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите  Басейнова дирекция за управление на водите  - Пловдив  съобщава за откриване на  процедура  за водовземане  на подземни  води от каптиран извор "Биовет 1",  намиращ се в имот № 231005, землище град Пещера.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069