Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2011

Печат Email
Петък, 30 Декември 2011г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 2бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно

Печат Email
Вторник, 27 Декември 2011г.

На  29.12. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ЧЕТВЪРТОТО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните

Печат Email
Петък, 23 Декември 2011г.

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка на въздействието върху

Печат Email
Петък, 23 Декември 2011г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Главен инженер, Дирекция “ТСУ” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и

Печат Email
Петък, 23 Декември 2011г.

 

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Секретар на Община Пещера към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и

Печат Email
Сряда, 21 Декември 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
1.Провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от една година на част от имот – публична  общинска собственост, съгласно АОС №12/30.10.2006г. представляващ помещение с площ от 30,00 кв. м., находящо се на

Печат Email
Сряда, 14 Декември 2011г.

МОТИВИ

За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба


Във връзка с чл. 9 от ЗМДТ,  Доклад от директора на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и докладни записки от директорките на детските градини на

Печат Email
Сряда, 14 Декември 2011г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно

Печат Email
Понеделник, 12 Декември 2011г.

З А П О В Е Д
№ 1391/09.12.2011г.


Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, като взех предвид Констативен протокол №37/09.12.2011г. от извършена проверка в изпълнение на

Печат Email
Вторник, 06 Декември 2011г.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 1368/ 01.12.2011г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”

І. Минимални  и специфични изисквания за

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069