Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2011

Печат Email
Вторник, 15 Февруари 2011г.
О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 86/ 14.02.2011г. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”

 

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
2.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на

ПОКАНА

Печат Email
Петък, 11 Февруари 2011г.

На 21 февруари (понеделник) 2011 година в 15 ч в залата на НЧ „Развитие” гр. Пещера ще се проведе обществено обсъждане на отчета на бюджета за 2010 г. и проекта на бюджет за 2011 година на община Пещера

На 22 февруари (вторник) обсъждане ще се проведе в с. Радилово, клуба на пенсионера от 17.30 часа, а в с. Капитан Димитриево от 19 часа. в читалище „Сергей Румянцев”.

Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения

Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница(тук) на общината и общинския вестник.

Общинска администрация

Печат Email
Петък, 11 Февруари 2011г.

Причините, които налагат допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера,е отмяната на ал.2 на чл.16 от Закона за частните съдебни изпълнители. В предишната си редакция посочената алинея гласеше, че за информацията, получавана по ал. 1 и по чл.431, ал. 3. от Гражданския процесуален кодекс, както и за вписването на обезпечителни мерки, частният съдебен изпълнител не дължи заплащане на държавни и местни такси.

Целите, които се преследват с допълнението на тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера,

Печат Email
Четвъртък, 10 Февруари 2011г.
О Б Щ И Н А    П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А:

 

1. Открива провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  част от терен – частна общинска собственост за поставянето на 3 бр. преместваеми гаражи, всеки с размери 3,5 х 6 кв.м., или 21 кв. м. площ. Терените са със следната номерация: 5, попадащ в УПИ І – ЖС и обществен търговски център, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера, 15, 18, попадащи в УПИ ІІ – ЖС и търговия, кв. 27 по ПУП на

 

Печат Email
Четвъртък, 10 Февруари 2011г.
О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А:

 

1. Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване на 11.03.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинска администрация – гр. Пещера от 14.00 часа, за отдаване под наем на имот № 005047 (нула нула пет нула четиридесет
Печат Email
Сряда, 09 Февруари 2011г.
І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. Съществуващата наредба е променяна многократно при поява на казуси, които не са уредени от нея, но не са обхванати всички препратки от ЗОС.
ІІ. Цели, които се
Печат Email
Четвъртък, 03 Февруари 2011г.

Община Пещера открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи -  общинска собственост, при начални тръжни цени, както следва:

Наименование на ДМА
Начална тръжна цена/лева/ без ДДС
Товарен автомобил ГАЗ 53, самосвал, с рег.№РА 1964 АР

1160.00
Специален автомобил МЕРЦЕДЕС 2219,сметосъбирач, с рег.№РА1962 АР

4700.00

 

Страница 2 от 2