Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2011

Печат Email
Вторник, 28 Юни 2011г.

Във връзка с изискванията  на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието  върху околната среда ви уведомяваме, че фирма ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД  има намерение да реализира инвестиционно 

Печат Email
Вторник, 28 Юни 2011г.

Уважаеми съграждани,

Регионална  дирекция  на горите Пазарджик  е констатирала строителство на чешми, беседки, търговски обекти  и други, най-вече около пътищата без да са проведени  предвидените от Закона за горите процедури.

Печат Email
Петък, 24 Юни 2011г.

Днес в пленарната зала на Общината се проведе пресконференция за представяне на проект "Геозащитни съоражения  срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на град Пещера"

Участие взеха

Печат Email
Петък, 24 Юни 2011г.
На  30.06. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТ  И ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализирани продажби в
Печат Email
Петък, 17 Юни 2011г.

 

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 802/15.06.2011г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА  ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ИЗГРЕВ”към
Печат Email
Вторник, 14 Юни 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот пл. №020148 в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера, начин на

Печат Email
Понеделник, 13 Юни 2011г.

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 785
Гр. Пещера, 07.06.2011 год.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище “ Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения

Печат Email
Понеделник, 13 Юни 2011г.

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност всички собственици на кучета следва да ги декларират в община Пещера.
Таксата за притежаване на куче е 15 лв. и се

Печат Email
Петък, 10 Юни 2011г.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А О Б Я В Я ВА

1.Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ /шест римско/ – ОбНС – 1708 /хиляда седемстотин и осем/, кв. 115 /сто и петнадесет/ по ПУП на гр. Пещера с площ 423,50 кв. м.

Печат Email
Вторник, 07 Юни 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. Обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обществена тоалетна намираща се в съседство с

Страница 1 от 2