Сряда, 24 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2011

Печат Email
Четвъртък, 28 Юли 2011г.


За 9-месечен период /ноември 2010г. – юли 2011г./ в контейнерите за разделно събиране на негодни за употреба батерии,  са събрани 23 кг батерии от населението в общината. След предаване на  

Печат Email
Четвъртък, 28 Юли 2011г.

За 9-месечен период /ноември 2010г. – юли 2011г./ в контейнерите за разделно събиране на негодни за употреба батерии,  са събрани 23 кг батерии от населението в общината. След предаване на  батерии за обезвреждане “ЕКОБАТЕРИ” АД предостави 50 бр.

Печат Email
Понеделник, 25 Юли 2011г.

На  29.07.2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДЕМДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,   с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета за касовото изпълнение на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

Печат Email
Сряда, 20 Юли 2011г.

Басейнова дирекция за управление на водите град Пловдив предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване  на Разрешително за

Печат Email
Сряда, 20 Юли 2011г.

 

Община Пещера уведомява, че от 15 юли 2011г. стартира теренна работа по договори за изпълнение на обособени позиции от 1 до 6 на Дейност 4 по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, с Възложител Министерство на околната

Печат Email
Сряда, 20 Юли 2011г.

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно

Печат Email
Вторник, 19 Юли 2011г.

Басейнова дирекция за управление на водите предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване на Разрешително за водовземане

Печат Email
Понеделник, 18 Юли 2011г.

Изх.№ 94В-91-1                                                                            
                                                                                             
 ДО  
 СТЕФАН АНДОНОВ
 УЛ.”ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ” № 15
  ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
“ОПЧОИ”-ГР.ПЕЩЕРА
 С УПРАВИТЕЛ АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ 
 УЛ.”Д.ГОРОВ” № 16
 ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  НА МВР 
 УЛ. “Д-Р ПЕТЪР ЦИКАЛОВ” № 3                                                                                                                                         
 ГР. ПЕЩЕРА                                                                               
             
Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед 278/11.04.2011г. на Кмета на Община Пещера за премахване на паянтова ограда, находяща се между УПИ III-2184 и УПИ XI-2176, кв.138 по плана на гр.Пещера, с административен адрес ул.”Веселин Стайков” №15.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАСТНИЧНО НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Печат Email
Четвъртък, 14 Юли 2011г.

 Във връзка с постъпило предложение в Общински съвет – Пещера от „Медицински център" ООД, гр.Пещера и МБАЛ „Проф.Димитър Ранев" ООД, гр.Пещера и предвид измененията в нормативната уредба, довели до драстично увеличение на дължимата към общината такса смет предлагаме изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

Мотиви:

- Единствен източник на средства за посочените лечебни заведения е НЗОК, респективно РЗОК – Пазарджик по сключените договори за изпълнение на съответната медицинска дейност.

- Основните отпадъци, които се регенерират от лечебните заведения са пряко свързани с извършваната лечебна дейност и представляват опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците – биологични отпадъци. Съгласно изискванията на цитирания закон лечебните заведения имат сключен договор с лицензирана фирма за събиране, транспортиране и унищожаване на тези отпадъци. За извършваната по този договор дейност се заплащат и съответни цени.

- От цитираните факти е видно, че лечебните заведения са принудени да плащат два пъти за извършването на една и съща услуга.

Предвид изложеното предлагам да бъде прието изменение и допълнение в чл.19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, а именно добавяне на нова ал.4 със следното съдържание: „ чл.19(4) Освобождават се частично............. % от заплащане от такса за битови отпадъци лечебните заведения с общинско участие в капитала".

Печат Email
Вторник, 12 Юли 2011г.

  П Р О Г Р А М А                  

 за традиционния летен събор на летовище “Св.Константин”
30 юли 2011 г.


30.07.2011 г.
Хр.”Св.Константин"
от 9,00 ч.
Отслужване  на празнична 

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069