Петък, 31 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2011

Печат Email
Сряда, 06 Юли 2011г.

 

О Б Щ И Н А    П Е Щ Е Р А    О Б Я В Я ВА

 

1.Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ /шест римско/  – ОбНС – 1708 /хиляда седемстотин и осем/, кв. 115 /сто и петнадесет/ по ПУП на гр. Пещера с площ 423,50 кв. м. /четиристотин двадесет и три цяло и

Печат Email
Сряда, 06 Юли 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А:
Инвестиционното си намерение да реализира проект: “Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069