Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2011

Печат Email
Понеделник, 29 Август 2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.54, ал.3 от Изборния кодекс

 ЗАПОВЯДВАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на част І и част ІІ на избирателните списъци както следва:

Печат Email
Четвъртък, 25 Август 2011г.

Сециализирана трудова борса, в областта на обувната промишленост се проведе вчера в Културен дом град Пещера.

В ТБ взеха участие Димитър Търпов – директор на Дирекция „Бюро по труда”, Стелиян Варсанов – кмет на община Пещера, Стоян Ковачев – представител на Асоциацията на вино производителите и председател на Съвета на

Печат Email
Четвъртък, 25 Август 2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и седем избирателни секции на територията на община Пещера, от които: - в гр.Пещера – 24 избирателни секции; - в с. Радилово – 2 избирателни секции; - в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.

Печат Email
Сряда, 24 Август 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА:

Р Е Ш Е Н И Е №758/29.07.2011 г.

І. Отменя Решение № 691/28.03.2011г.

ІІ. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в

Печат Email
Сряда, 17 Август 2011г.

Съобразно Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 1046/17.08.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и

Печат Email
Четвъртък, 11 Август 2011г.

Покана
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„, по договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013г

Печат Email
Сряда, 10 Август 2011г.

 Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.

Печат Email
Четвъртък, 04 Август 2011г.

Уважаеми съграждани,

Областно пътно управление уведомява, че във връзка с извършване  на реконструкция на мостови съоражения по трасето на ЛОТ 22Б ще бъде затворен  за движение на ППС пътен участък от път II-84 от село Варвара до гара Костандово.
Участъкът ще бъде затворен от 01.08.2011г. до 30.10.2011г.
Обходните маршрути съгласно одобрения технически проект за ВОБД са следните:

Печат Email
Четвъртък, 04 Август 2011г.

От 15.07. 2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с изпълнител за картиране и определяне

Печат Email
Сряда, 03 Август 2011г.

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се произведат на 23.10.2011 г., в съответствие с

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069