Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2012

Печат Email
Понеделник, 30 Януари 2012г.

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите  Басейнова дирекция за управление на водите  - Пловдив  съобщава за изменение на

Печат Email
Вторник, 24 Януари 2012г.

На 01 февруари 2012 година от 17 ч в залата на НЧ „Развитие” гр. Пещера ще се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2012 година на община Пещера

На 03 февруари обсъждане ще се проведе в

Печат Email
Вторник, 24 Януари 2012г.

На  31. 01. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ПЕТОТО заседание  на Общински съвет,  с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с

Печат Email
Вторник, 24 Януари 2012г.

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, "Зауберг инженеринг" ЕАД уведомява за инвестиционно предложение за “Изграждане на обект за газификация и

Печат Email
Понеделник, 23 Януари 2012г.


На основание чл. 21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители, във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Младши юрисконсулт  към Общинска администрация - Пещера и

Печат Email
Четвъртък, 19 Януари 2012г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 1бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна

Печат Email
Сряда, 18 Януари 2012г.

 

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 49/ 17.01.2012г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“РЪКОВОДИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ”
към

Печат Email
Петък, 13 Януари 2012г.

МОТИВИ
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера


Във връзка с чл. 9 от ЗМДТ и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА Кмета на Община Пещера предлага изменение и

Печат Email
Петък, 13 Януари 2012г.

 

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, като взех предвид Констативен протокол №41/09.01.2012г. от извършена проверка в изпълнение на

Проект на Стратегия

Печат Email
Четвъртък, 12 Януари 2012г.

Стратегия за управление   на общинската собственост  за периода

2012 - 2015 година

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069