Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2012

Печат Email
Понеделник, 22 Октомври 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ШЕСТНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31.10. 2012 г./сряда/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за доставка на необходимите количества дърва за огрев през

Печат Email
Четвъртък, 18 Октомври 2012г.

В изпълнение на Решение №147/31.05.2012г., Решение №148/31.05.2012г. на Общински съвет- Пещера и Заповед №768/17.10.2012г. на кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под

Печат Email
Вторник, 16 Октомври 2012г.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик издава решение  за преценяване  на необходимостта от извършване  на оценка на

Печат Email
Понеделник, 15 Октомври 2012г.

Община Пещера СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 189 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за

Печат Email
Понеделник, 15 Октомври 2012г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 191 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП – План за регулация и

Печат Email
Понеделник, 15 Октомври 2012г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 190 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

1.    Част от предвидената улица между о.т. 299 и о.т. 301ª, с площ от 80.00 кв.м. се присъединява към УПИ VІІ-839, кв. 31 по

Печат Email
Четвъртък, 11 Октомври 2012г.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013 г.), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера" Община Пещера подписа договор № BG161PO001/1.1-10/2010/038-U-07 с ДЗЗД

Печат Email
Вторник, 09 Октомври 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТНАДЕСЕТО  заседание -   посветено на 12 октомври – Денят на българската община.
Заседанието ще се проведе на  11.10.2012 г./четвъртък/ от  17. 00 часа в залата

Печат Email
Понеделник, 08 Октомври 2012г.

В периода 08.10.2012г. – 12.10.2012г. община Пещера  участва в информационно-образователната инициатива „Зеленият 3Д еко автобус – „Летящата еко класна стая”, организирана от   „ЕКОПАК” България АД.
В рамките на сътрудничеството, 50-местен автобус, оборудван с два 3Д екрана, ще посети всички училища вГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069