Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2012

Печат Email
Петък, 29 Юни 2012г.

В изпълнение на Решение № 141 от 31.05.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 469 от 29.06.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Публични търгове с явно наддаване  за 

Печат Email
Петък, 22 Юни 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЕДИНАДЕСЕТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 06. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за изпълнение на Програмата за реконстукция и

Печат Email
Четвъртък, 21 Юни 2012г.

Във връзка с писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, за констатирано масово излюпване на гъсеници от първо поколение на Бялата американска  пеперуда, Община Пещера съобщава следното:

Неприятелят е многояден вид и напада повече от 200 вида културни и диви растения- черница, клен, ябълка, череша, орех, люляк, лоза и др. При масово нападение на гъсениците на Бялата американска пеперуда могат да

Печат Email
Сряда, 20 Юни 2012г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 42 от 05.06.2012 г. е обнародвано РЕШЕНИЕ № 128 от 27.04.2012 г.на Общински съвет – Пещера.
"На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ПУП – План за

Печат Email
Петък, 15 Юни 2012г.

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „ Приеми ме“, Община Пещера, в качеството си на партньор на

Печат Email
Четвъртък, 14 Юни 2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера
(Приета Решение №109/30.05.2008 г.)
Мотиви: За изменение и допълнение на

Печат Email
Четвъртък, 14 Юни 2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069