Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2012

Печат Email
Понеделник, 24 Септември 2012г.

В изпълнение на Решение №141/31.05.2012г., Решение №163/29.06.2012г., Решение №180/31.07.2012г. и Решение №198/31.08.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 643/21.09.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти

Печат Email
Петък, 21 Септември 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 09. 2012 г./четвъртък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане и приемане на Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Пещера и РУП – Пещера.

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2012г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба №Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 17 Септември 2012г.

Съобщение относно одобрен ПУП-ПР, с който УПИ І-420006, винарска изба и производство на високоалкохолни напитки в м.”Песо поле” в землището на с.Радилово, общ.Пещера – бивш Стопански двор се отрежда в УПИ І-420006, дърводелска работилница за бичене на трупи с устройствена зона – Пп, с нормативно определените показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Печат Email
Вторник, 11 Септември 2012г.

На 11.09.2012г., в залата на Общинска администрация  - Пещера, три семейства, кандидати за приемни родители, получиха удостоверения за  приключен специализиран курс за

Печат Email
Вторник, 11 Септември 2012г.

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно

Седмица на пожарната безопасност

Печат Email
Вторник, 11 Септември 2012г.

 .

Печат Email
Понеделник, 10 Септември 2012г.

Басейнова дирекция за управление на водите с център Пловдив уведомява за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден

Печат Email
Сряда, 05 Септември 2012г.

 НА ТЕМА:

“Концепция за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

Във връзка с подготовката на общ проект на общините Пещера, Батак и Ракитово за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ : BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, приоритетна ос 3 :ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069