Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2013

Заповед №РД 06-133 на Директора на ОД “Земеделие”.

Печат Email
Сряда, 30 Октомври 2013г.

Одобряване на проект за разпределение за ползване на масивите на с.Капитан Димитриево, община Пещера.

Печат Email
Сряда, 30 Октомври 2013г.

Във връзка с удължаване срока за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, на територията на Община Пещера ще се реализира Етап 3 по проекта, който  включва:
1)    Набиране на кандидати за потребители, с цел актуализиране на списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в община Пещера;
2)    Набиране на кандидати за лични асистенти, с

Печат Email
Вторник, 29 Октомври 2013г.

Уважаеми съграждани,
Напоителни системи ЕАД, клон Тополница, извършват  планови ремонти на каскада "Баташки водносилов път", собственост на "НЕК"ЕАД от 10.10 до 16.11.2013 година с пълно спиране на ВЕЦ"Пещера" и ВЕЦ"Алеко".
По време на ремонта и при наличие на вода в р."Стара река", вода ще се

Печат Email
Понеделник, 28 Октомври 2013г.

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект «Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, Община Пещера кани гражданите на общината да присъстват на   

Печат Email
Понеделник, 21 Октомври 2013г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ВТОРО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  25. 10. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация относно изработване на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация относно проектните разработки във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения за застрояване на

Печат Email
Понеделник, 21 Октомври 2013г.


Във връзка с обявен конкурс за длъжността:  Главен инженер в Дирекция “ТСУ” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия, назначена със Заповед № 589/11.10.2013г. на  Кмета на Община Пещера обявява:    

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.    Допуснати кандидати:
-    инж. Георги Зашев Панов
-    инж. Лилия Илиева Толева

2.    Недопуснати

Печат Email
Понеделник, 14 Октомври 2013г.

 Във връзка с набиране на участници за обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Екскурзовод”  и «Аниматор в туризма” в Община Пещера по проект „Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера”

За позиция „Екскурзовод“ комисията класира следните участници:
1. Стефан Илианов Чилев
    2. Надежда Йорданова Гьозова
Резервни участници:
1.    Венета Кушлева
2.    Вяра Цветкова

За позиция  „Аниматор в туризма“ комисията класира следният участник:
1.     Любка Шопова
Резервен участник:
1.     Георги Божурин
Класираните участници и резервите ще

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 14 Октомври 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с писмо  с вх.№ 24-101-6/07.10.2013г. на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Пазарджик, съгласно  изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на селскостопански животни осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключат договори по чл.137а, съответно по чл.137б, като срока за сключване на договорите е до 31.10.2013г.
 
Образецът на договора е достъпен на сайта на Българската агенция по безопасност на храните –  www.banh.government.bg

Печат Email
Понеделник, 14 Октомври 2013г.

В изпълнение на Заповед №  586  от 11.10.2013г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

публичeн търг с явно наддаване  за продажба на използвани строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см  с вид на материала риолит и гранит за количество от

Печат Email
Сряда, 09 Октомври 2013г.

В изпълнение на Заповед №582/08.10.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот №012238, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.671 дка, с начин на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069