Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2013

Печат Email
Петък, 29 Ноември 2013г.

В изпълнение на Заповед №707/28.11.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №000218, частна общинска собственост, находящ се

Изграждане Дом на покойника в град Пещера

Печат Email
Вторник, 26 Ноември 2013г.

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,

Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:

ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА В ГР.ПЕЩЕРА
Георги Иванов Козарев
Анастасия Ангелова Младенова
Костадин  Иванов Ташков
Георги  Иванов Карамитрев
Георги Темелков Делев

Печат Email
Понеделник, 25 Ноември 2013г.

В изпълнение на Заповед № 697/22.11.2013 г. на кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет ПещераОБЯВЯВА:1.Повеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени-общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрената от Главния архитект на Община Пещера схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:
1) Терен с размери 2,45/1,75 м. и

Печат Email
Петък, 22 Ноември 2013г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ПЕТО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 11. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за следприватизационен контрол на «Медицински център» ООД гр. Пещера и МБАЛ «Проф. Димитър Ранев» ООД гр. Пещера .
Докладва: Управителят на Медицински център»ООД  гр.Пещера
и МБАЛ «Проф. Д.Ранев” ООД гр.Пещера

2.    Отчет на Местната комисия за

Печат Email
Петък, 22 Ноември 2013г.

На основание чл.52,ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление публикуваме решение на Общински

Печат Email
Вторник, 19 Ноември 2013г.

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община пещера за 2014 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществените обсъждания на проектобюджета на Община Пещера за 2014 г. Общественото обсъждане ще се проведе:
- На 28 ноември 2013 година от 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера
- На 29 ноември 2013 г. от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово
- На 29 ноември 2013 г. от 18.30 часа в читалище „Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево

Проектобюджета на Община Пещера за 2014 г ще да бъде публикуван

Печат Email
Вторник, 19 Ноември 2013г.

Община Пещера кани гражданите на общината да присъстват на „Празник на виното“, който ще се проведе на 20.11.2013 г. от 11.00 часа на

Печат Email
Понеделник, 18 Ноември 2013г.

П О К А Н А
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД за проекти
„Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" по ДБФП № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г. по ОП "Околна среда 2007 – 2013 г."
и
„Консервация, реставрация и

Печат Email
Сряда, 13 Ноември 2013г.

ОБЯВЛЕНИЕПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера
Приета с Решение №334/01.03.2002г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г.,                     изм.Решение № 482/26.02.2010г.
 
   Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на

Печат Email
Петък, 01 Ноември 2013г.

В изпълнение на Заповед №624/30.10.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. За срок от 2 години, считано от датата на сключване на договора за наем на:      
    - терен в централната градска част за разполагане наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069