Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2013

Печат Email
Петък, 20 Декември 2013г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ШЕСТО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  27. 12. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 35 от 29.11.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Актуализация на сборния бюджет на

Печат Email
Понеделник, 16 Декември 2013г.

В изпълнение на Заповед №764/13.12.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
   - Павилион №3, публична общинска собственост, находящ се на

Печат Email
Четвъртък, 12 Декември 2013г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31,07.2012г. и Решение №347/29,03,2013г. ) 
  
 Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. 
1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ,чл.7,ал1 и 2 от
Печат Email
Четвъртък, 12 Декември 2013г.

1. Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата“   са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за народната просвета и с оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени се предлага настоящия проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и

Печат Email
Сряда, 11 Декември 2013г.

Действащата към настоящия момент Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера е приета от Общински съвет - Пещера в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.
 С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пещера и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен.
 Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и

Печат Email
Понеделник, 09 Декември 2013г.

На основание чл.127, ал.1, във връзка с чл.62а от ЗУТ, на 12.12.2013г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Пещера в сградата на Община Пещера ще се проведе обществено обсъждане на изготвени проекти за изменение на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на УПИ I – 015028, 015035, „Зеленина”, УПИ II – 015011, „Зеленина”, УПИ III – „Пречиствателна станция за отпадни води” и

Печат Email
Четвъртък, 05 Декември 2013г.

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 16 декември 2013 година в 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера
На 17 декември 2013 в от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово
На 17 декември 2013 от 18.30 часа  в читалище „Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
    Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и

Печат Email
Понеделник, 02 Декември 2013г.

В община Пещера приключи класирането на кандидатите за ползване наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069