Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2013

Печат Email
Петък, 22 Февруари 2013г.

 Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  27. 02. 2013 г. /сряда/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Приемане отчета на бюджета на Община Пещера за 2012година и

Печат Email
Понеделник, 18 Февруари 2013г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Здравен медиатор в Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс следните

Печат Email
Сряда, 13 Февруари 2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера
(Приета с Решение № 374/28.08.2009 г. от Общински Съвет - Пещера)


Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера:
1. Причини, които налагат приемането:
В Раздел ІІІ от Наредба за съставянето, изпълнението и

Печат Email
Сряда, 13 Февруари 2013г.

В съответствие с чл.10, ал.1 и 2 от Закона  за енергията от възобновяеми източници кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с

Печат Email
Сряда, 13 Февруари 2013г.

Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното

Печат Email
Сряда, 13 Февруари 2013г.

Във връзка с § 149 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за Устройство на територията, влязоха в сила нови разпоредби, с които ясно се разграничиха компетенциите, правата, задълженията и действията на общините и ДНСК / както и нейните териториални структури/ , по отношение на административния контрол по устройство на територията и строителството.

За строежите от четвърта, пета и шеста

Печат Email
Вторник, 12 Февруари 2013г.

Мотиви  за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №673/28.02.2011г. Общински съвет – Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg , Община Пещера предоставя възможност на

Печат Email
Понеделник, 11 Февруари 2013г.

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №147/31.05.2012г., допълнено с Решение №176/31.07.2012г.  на Общински съвет-Пещера и Заповед №71/08.02.2013г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

Печат Email
Петък, 08 Февруари 2013г.

Община Пещера обявява публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Пещера за 2012 г. и Проект на бюджет  на Община Пещера за 2013г.
Кметът на Община Пещера кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и  обществеността да присъстват на общественото обсъждане и да изразят становища.
Общественото обсъждане ще се проведе:
-  На 18 февруари 2013 година от 17 часа  в залата на

Печат Email
Четвъртък, 07 Февруари 2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

(Приета с Решение № 175/01.02.2001 г. от Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г.)

МОТИВИ за  изменение на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

1. Причини, налагащи приемането:

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост наемните цени се определят от Общинския съвет като чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера се приемат от Общинския съвет всяка година до 31-ви март. Предлага се те да бъдат фиксирани в Наредбата

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069