Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2013

Печат Email
Петък, 28 Юни 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА обявава „Горещ телефон”  - 0350 / 6-22-08, вътр. 117,  на който можете да сигнализирате за нарушения и да правите предложения, свързани с дейностите по събиране на отпадъците от опаковки и поддържане чистотата на населените места, както и за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците  и поддържането на чистотата.
На „Горещия телефон” имате възможността да

Печат Email
Вторник, 25 Юни 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” и съобразно актуализирания линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици както следва:

•    улица «Елена и Тодор Кънчеви»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 26.06.2013 г. до 03.07.2013 г.
•    улица «Веселин Стайков»
Срок на действие на ограничението: 8:00 часа на

Печат Email
Понеделник, 24 Юни 2013г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  27. 06. 2013 г. /четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация във връзка с изпълнение на инвестиционната Програма , приета с Решение № 323/29.05.2009г. на Медицински

Печат Email
Сряда, 19 Юни 2013г.

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №364/26.04.2013г., изменено и допълнено  с Решение №381/30.05.2013г.  на Общински съвет - Пещера и Заповед №348/18.06.2013г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/мери и пасища/ – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани, както следва:
1. Поземлен имот №504006, публична общинска

Печат Email
Сряда, 19 Юни 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с Издаване на Запис на заповед от Кмета на община Пещера в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност по договори с №№ 13/321/00745 от 23.10.2009 г., 13/321/00746 от 23.10.2009 г., 13/321/00747 от 23.10.2009 г., 13/321/00749 от 23.10.2009 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР и анекси към тях на обща стойност 14 035 756 лв., сключени между Община Пещера и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция и на основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА

Печат Email
Петък, 14 Юни 2013г.

Община Пещера изпълнява успешно проект: „Консервация,реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции».  Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 3 618 355, 03 лв. Осъществява се с  финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е превръщане на античната и

Печат Email
Петък, 14 Юни 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улица „Владимир Рилски” в гр. Пещера, в участъка от ул. „Христо Ботев” до ул. „Васил Левски”.
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 17.06.2013 г. до 28.06.2013 г.

По време на

Печат Email
Четвъртък, 13 Юни 2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

(Приета с № 383/30.05.2013г. на Общински Съвет – Пещера)

МОТИВИ за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

1. Причини, налагащи приемането:

С Решение № 383/30.05.2013 г. на Общински съвет Пещера беше приета Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

2. Цели които се поставят: Подобряване качеството на услугите, свързани с управление и разпореждане на общинска собственост.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането са:

- ефективното управление на общинската собственост

- повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- По- добра регламентация и прозрачност

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление

Печат Email
Четвъртък, 13 Юни 2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди  за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера (Приета с Решение № 81/ 29.04.2008 г. от Общински Съвет – Пещера.


МОТИВИ за  изменение на Наредба за принудителното изпълнение на

Печат Email
Четвъртък, 13 Юни 2013г.

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069