Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2013

Печат Email
Сряда, 12 Юни 2013г.

Подписаният ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ – КМЕТ на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т.1 от АПК, пар. 4к, ал. 11 от ЗСПЗЗ и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Пещера, като разгледах докладна записка Вх.№ user 297-3/12.06.2013г. на Пенка Хамамджиева – мл. експерт „ОСТК”, относно моя Заповед №244/29.04.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на ПИ – частна общинска собственост, в землището на гр. Пещера и след преценка на изложените аргументи


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям частично моя Заповед №244/29.04.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост в частта от т.1.3 до т.1.6, относно продажбата на Поземлени

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069