Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2013

Печат Email
Сряда, 28 Август 2013г.

Община Пещера напомня, че с промените в Закона за управление на отпадъците, е въведено задължение за разделно събиране на образуваните отпадъци /хартия, стъкло, пластмаса и метали/ от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.

Това не означава непременно сключване на договори с организация по оползотворяване или с лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, или закупуване на отделни съдове за отпадъци.

Съгласно чл.41 от Общинската наредба за управление на отпадъците малките търговски обекти, производствените, стопански и административни сгради могат да използват разположените на територията на

Печат Email
Петък, 23 Август 2013г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 08. 2013 г. от 15. 00 часа в заседателна зала на хотел „Даф Транс" – летовище „Свети Константин" с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на приети решения от заседание с протокол № 27 от 29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера.

Обява

Печат Email
Понеделник, 19 Август 2013г.

Заповед №РД-06-92/05.08.2013г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик, за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера

ОБЯВА

Печат Email
Понеделник, 12 Август 2013г.

Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик съобщава, че в "Държавен вестник" бр. 68 от 02.08.2013 г. е публикувана Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 501, 504 и 505. В 30 (тридесет) дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик, ул."Цар Шишман" № 2, ет. 5.

СГКК гр.Пазарджик

"СПРИ и се прегледай"

Печат Email
Сряда, 07 Август 2013г.

Като част от информационната кампания по проект „СПРИ и се прегледай" на Министерство на здравеопазването, на 22 август 2013 г. от 17.30 ч. до 19.30 ч. на централния площад на град Пещера ще се проведе информационна кампания сред хората, които подлежат на скринингови прегледи за ранното откриване на случаите на рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

Печат Email
Вторник, 06 Август 2013г.

В изпълнение на Решения №,№379,380/30.05.2013г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №463/02.08.2013г. на Кмета на Община  Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот №022006, частна общинска собственост, находящ се в местността „Друма”, землище на

Печат Email
Вторник, 06 Август 2013г.

Община Пещера, съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза-21” и РЗИ – Пазарджик, в рамките на програма “Здрави и работоспособни”, организират информационна и скринингова кампания с измерване на костна плътност на 12 август

Печат Email
Понеделник, 05 Август 2013г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Брацигово – Пещера,  на 23.08.2013г. с моторен влекач и вагон ще се извърши пръскане с хербицид “Ефазат”.
“Ефазат” е хербицид с листно и

Печат Email
Петък, 02 Август 2013г.

На 03 и 04 август 2013 г. ще се проведе  20-то юбилейно Планинско автомобилно състезание "Пещера – 2013”.
Трасе на състезанието е: от изхода на град Пещера по посока летовище “Св.Константин” до местността “Кулата” (разклона за с. Дебращица)
Официалната тренировка е в  събота  от 15:00 до 20:00 часа и в неделя от 10:00 до 15:00 часа провеждане на състезанието.
С оглед осигуряване безопасността на състезатели и зрители  със своя заповед Кмета на община Пещера Георги Козарев  ЗАБРАНЯВА движението наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069