Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2014

Печат Email
Сряда, 29 Януари 2014г.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 45/27.01.2014г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР” към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           - Степен на

Печат Email
Вторник, 28 Януари 2014г.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера съобщава за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен

Печат Email
Понеделник, 27 Януари 2014г.

На основаниечл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Мобилтел" ЕАД съобщава, че има инвестиционно намерение за Базова 

Печат Email
Петък, 24 Януари 2014г.

На 20.12.2013г. Кметът на Община Пещера – Георги Козарев подписа договор за финансиране на проект„Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 199 392, 00 лв. Осъществява се с 

Печат Email
Понеделник, 20 Януари 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ   И  ДЕВЕТО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  24. 01. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 36 от 27.12.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на Програмата за управление на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Приемане Отчет на бюджетните

Печат Email
Петък, 10 Януари 2014г.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 06/08.01.2014г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР” към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           - Степен на

Печат Email
Сряда, 08 Януари 2014г.

Във връзка с писмо от Изпълнителната агенция по лозата и виното, Общинска администрация Пещера уведомява всички производители на винено грозде, че са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2013г.. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.
Срок да подаване на Декларациите за реколта от

Печат Email
Сряда, 08 Януари 2014г.

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,

Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:

ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА

Печат Email
Четвъртък, 02 Януари 2014г.

Във връзка с  внесено в община Пещера инвестиционно намерение на "Биовет" АД Ви информираме, че на основната производствена площадка ще бъдат изградени три нови гранулиращи инсталации. Също така ще бъдат направени и промени вГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069