Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2014

Печат Email
Четвъртък, 26 Юни 2014г.

Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“ и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

Глава първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, РАЗДЕЛ I, „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“

В чл. 3, ал. 1 в изречение второ след „безкасово“ се поставя запетая, „или“ се заличава и в края на изречението се допълва „или с общински таксови

Печат Email
Четвъртък, 26 Юни 2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ


За изменение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места


Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г., доп.с Решение № 181/31.07.2012г.
 
            Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
    Причини, които налагат приемането:
    С Решение №546/27.05.1999 г. е приета Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места. В чл.17 на

Печат Email
Четвъртък, 26 Юни 2014г.

Проект  за  изменение и допълнение на „ Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера

 

”В чл. Чл.52. ал. 1, т. 4 числата „12 и 13“ се заличават.
В чл. 57, ал. 3 израза „средствата за подслон и“ се заличават.
Чл. 58, ал. 4 и ал. 5 се отменят.
В чл. 59 числото „10“ се заменя с „11“.Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да

Печат Email
Вторник, 24 Юни 2014г.

В изпълнение на Заповед №370/23.06.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №012035, частна общинска собственост, находящ се в

Печат Email
Петък, 20 Юни 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  27. 06. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 46 от 30.05.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Информация за работата  с еврофондовете  за периода

Печат Email
Сряда, 11 Юни 2014г.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” се създава нова буква „ж“ със

Печат Email
Понеделник, 09 Юни 2014г.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” се създава нова буква „ж“ със

Печат Email
Четвъртък, 05 Юни 2014г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта ОБЯВЯВА списък на свободен спортен обект – частна общинска собственост, който е предвидено да бъде отдаден под наем през 2014г., а именно:
 Поземлен имот с идентификатор 56277.501.7 с площ 658.00 кв.м, начин на трайно ползване-Спортно игрище, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.23А, парцел ХХVІІІ-Спортна площадка с местонахождение

Печат Email
Вторник, 03 Юни 2014г.

В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС община Пещера осигурява достъп  до информация за инвестиционно  предложение "Изграждане на централа за производство  на електрическа енергия чрез индиректно използване  на биомаса с комбиниран цикъл в УПИI 000219 в землището наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069