Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2014

Печат Email
Понеделник, 21 Юли 2014г.

В изпълнение на Заповед №486/18.07.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
   - Павилион №3, публична общинска собственост, находящ се на „Дъгов мост” в гр. Пещера, в района на

Програма

Печат Email
Петък, 18 Юли 2014г.

                         За  традиционния летен събор на летовище 

                                     "Свети Константин"                                              

 

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 11,00 ч.

                        

Фолклорна   програма с участието   на     ансамбъл  “Славейче”, самодейни състави   от община Пещера и Николай Учкунов

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 16.00 ч.      

                                                                

Концерт на оркестър “Хебър”

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 18.30 ч.

С песните на Николай Славеев

26.07.2014 г.      

на “Дългата поляна”

от 19.30 ч

              

Фолк фиеста с Татяна    

26.07.2014 г.

на “Дългата поляна”

от 20.30 ч.                              

                          

Концерт на Дивна и Никнейм

Печат Email
Петък, 11 Юли 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  15. 07. 2014 г. /вторник/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 47 от 27.06.2014г.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината

2.Приемане на Общински план за развитие на Община Пещера за

Печат Email
Петък, 11 Юли 2014г.

Със Заповед № РД-18-14 / 20.06.2014 г. на Изпълнителния  директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра-гр.София , на основание  чл.49, ал.1 от  Закона за кадастъра и имотния регистър    /ЗКИР / е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик .
  Справки по Кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик се извършват в

Печат Email
Четвъртък, 10 Юли 2014г.


    Във връзка с писмо изх.№РД-03-1919/04.07.2014 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури, на основание чл.4, ал.4 от Наредба Із-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 09.07.2014 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по

Печат Email
Вторник, 01 Юли 2014г.

З А П О В Е Д
№ 403
30.06.2014г.
                                             
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 31 август 2014 година.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  вГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069