Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2014

Печат Email
Петък, 29 Август 2014г.

На 02.09.2014г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/013 за проект: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и

Печат Email
Петък, 29 Август 2014г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на

Печат Email
Петък, 29 Август 2014г.

Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

Печат Email
Четвъртък, 28 Август 2014г.

Относно: Определяне на местата за поставяне на   агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 но Решение №722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 05.09.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 3.10.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Печат Email
Четвъртък, 28 Август 2014г.

 ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне
на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както следва:
1.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция № 021 с местонахождение Търговски обект „Сириус” с

Печат Email
Сряда, 27 Август 2014г.

В изпълнение на Решение № 655, взето на заседание проведено на  15.07.2014год., Протокол № 48 на Общински съвет - Пещера и  Заповед № 502/01.08.2014г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
УПРАВИТЕЛ НА „ВКС” ЕООД гр. ПЕЩЕРАІ. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
 2.1 Степен на образование – висше/ бакалавър и/или магистър/,  от област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на

Печат Email
Понеделник, 25 Август 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 08. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 48 от 15.07.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет и

Печат Email
Петък, 22 Август 2014г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Печат Email
Четвъртък, 21 Август 2014г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители насрочени за 05.10.2014 г. в съответствие с 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК на 26.08.2014 г. (вторник) и на 28.08.2014 г. (четвъртък) от 16.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж)ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за

Печат Email
Вторник, 19 Август 2014г.

ЗАПОВЕД

№ 562

Гр.Пещера 18.08.2014 г.

 ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069