Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2014

Печат Email
Вторник, 30 Септември 2014г.

        Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   НАРЕЖДАМ:

 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 5 октомври 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на

Печат Email
Понеделник, 29 Септември 2014г.

Съгласно чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №842-НС/04.09.2014 г. на Централната избирателна комисия за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден ще се приемат заявки в Общинската администрация гр.Пещера от 29.09.2014 г. (понеделник) до 03.10.2014 г. (петък) във времето от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. на

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Печат Email
Сряда, 24 Септември 2014г.

от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)

Печат Email
Петък, 19 Септември 2014г.

В изпълнение на Заповед №641/18.09.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №182003, частна общинска собственост, находящ се в местността „Горна махала”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.348 дка, с начин на

Печат Email
Петък, 19 Септември 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ВТОРО  заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  26. 09. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 50 от 29.08.2014г.
                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация за доставката на дърва за огрев за гражданите от Община Пещера.
                                                            Докладва: Директорът на Държавно горско 

Печат Email
Сряда, 10 Септември 2014г.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Анастасия Младенова - Председател на Общински съвет свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 11.09.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

     1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 08 Септември 2014г.

Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. и предизборната агитация Община Пещера уведомява представителите на политическите организации за следното:
На основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс със Заповед № 579/26.08.2014 г. на Кмета на Община Пещера са определени местата за поставяне на агитационни материали. Заповедта е оповестена чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера.
Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации се извършва при спазване на реда и условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Съгласно чл.8, ал.1. от Закона за събранията, митингите и манифестациите за свикване на събрание на открито или митинг организаторите отправят писмено уведомление до кмета на Общината най-малко 48 часа преди началото му.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069