Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2015

Печат Email
Сряда, 28 Януари 2015г.

         Със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра-гр.София, на основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – летовище „Свети Константин” и

Печат Email
Вторник, 27 Януари 2015г.

       На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „БИОВЕТ“ АД : „Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на

Печат Email
Петък, 23 Януари 2015г.

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   ШЕСТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на  28. 01. 2015 г.   /СРЯДА/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 55 от 29.12.2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Приемане Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1873” – Пещера, Народно

Печат Email
Сряда, 21 Януари 2015г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на

Печат Email
Сряда, 21 Януари 2015г.

  В изпълнение на Заповед №21/19.01.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
- Монолитен павилион №1, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I – Пазар, кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с

Печат Email
Вторник, 20 Януари 2015г.

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Р-157-3/16.12.2014 г.ДОКОСТА ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ГИНКА АСЕНОВА ФИЛИПОВАУЛ.”ПИРИН” № 35-Б
ГР. ПЕЩЕРА
         Уведомяваме Ви, че е внесен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VІ-2691, 2692 /ПИ № 56277.503.851/, УПИ V-2690 /ПИ № 56277.503.850/ и УПИ ХІХ-2711 /ПИ № 56277.503.873/ в кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по съществуващи имотни

Печат Email
Понеделник, 12 Януари 2015г.

На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по

Печат Email
Петък, 09 Януари 2015г.

В изпълнение на Заповед №01/07.01.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №529059, частна общинска собственост, находящ се в местността „Брациговски път”, землище на

Печат Email
Четвъртък, 08 Януари 2015г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на социален работник – 1бр., предоставящ услугата „Приемна грижа” вГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069