Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2015

Печат Email
Петък, 30 Октомври 2015г.
  Като взех предвид разпоредбите на чл.62 и чл.63 от Закон за местните данъци и такси и на основание чл.44, ал.1 т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
1. Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2016г.
 
1.1.сметосъбиране и сметоизвозване
1.2.обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
1.3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
 
2. Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на
Печат Email
Четвъртък, 29 Октомври 2015г.
 
Във връзка с произвеждането на ІІ тур на местните избори на 01.11.2015 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 1 ноември 2015 г. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на
Печат Email
Четвъртък, 22 Октомври 2015г.
Във връзка с осъществяване на Програма „Енергийна ефективност”, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.
Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.
Дейностите , които са предвидени по програмата са : изпълнение на мерки за енергийна ефективност,които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност :подмяна на дограма; саниране,топлинно изолиране на външните ограждащи елементи; подобряване на достъпа за лица с увреждания, 
При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете  без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 17:30, при Анна Кирова – гл.експерт „ПНМП”  или на телефон  0350 /6 22-03, вътрешен 118.
Очакваме вашите заявления  в
Печат Email
Четвъртък, 22 Октомври 2015г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Пещера уведомява за следните инвестиционни предложения:

1. ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА: „УКРЕПВАНЕ СКЛОНОВ УЧАСТЪК ПРИ КМ 38+800 НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PAZ 1181 „ДОРКОВО – КОСТАНДОВО - ЛЕТ. „СВ. КОНСТАНТИН” - ПЕЩЕРА“, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – ПОЗИЦИЯ 1“
2. 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА: „УКРЕПВАНЕ СКЛОНОВ УЧАСТЪК ПРИ КМ 27+500 НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PAZ 1181 „ДОРКОВО – КОСТАНДОВО – ЛЕТ. „СВ. КОНСТАНТИН” – ПЕЩЕРА“, ОБЩИНА

Печат Email
Четвъртък, 22 Октомври 2015г.

З  А  П  О  В  Е  Д
№635
Гр. Пещера, 20.10.2015 г.     

   На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подаден сигнал вх.№СП-5/19.10.2015 г. от Благой Димитров Харизанов и Йордан Иванов Коев-кандидати за кмет на с. Радилово

ЗАПОВЯДВАМ:

I.    Определям комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация в състав:
       1. Милена Комсийска-Ст.експерт в Дирекция”АКРРДС” в Областна администрация-Пазарджик,
       2. Лидия Кръстева-Гл.специалист, представител на ТЗ”ГРАО”-Пазарджик,
       3. Инспектор”Криминална полиция” Ненсислав Велчев-Представител на РУ-Пещера,
       4. Петя Миладинова-Гл.специалист ”ГРАО” в Община Пещера.II. На 22.10.2015 г. комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация в с. Радилово при конкретните случаи, описани в

Печат Email
Сряда, 21 Октомври 2015г.
Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите и националния референдум, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 25 октомври 2015 г. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 24 и 25 октомври 2015 г.
3.Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
4.При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на
Печат Email
Вторник, 20 Октомври 2015г.

Уважаеми съграждани,

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден на 25 октомври 2015 година  и за произвеждания  на

Печат Email
Вторник, 20 Октомври 2015г.

Във връзка с чл.6, ал. 9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера е осигурила обществен достъп в 14-дневен срок за изразяване на становища от заинтересовани страни, считано от 19.10.2015г., на предоставена от "СТАЙКОВ-1" ЕООД Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за реда и условията за

Списъци

Печат Email
Сряда, 14 Октомври 2015г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

Печат Email
Вторник, 13 Октомври 2015г.

В петък, 16-ти октомври 2015г., от 11.00 часа на пл. „България“  ще се проведе  информационно-образователната инициатива  „ЕКОЛАБИРИНТ”, организирана от „ЕКОПАК   България” и  Община Пещера. Събитието беше  отложено поради неблагоприятни метеорологични условия.

 

Информационно-образователната инициатива е фокусирана върху  разделното събиране и рециклиране на

Страница 1 от 2