Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2015

Печат Email
Петък, 27 Февруари 2015г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

     Община Пещера обявява образец на Заявление  по чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделска

Обявление

Печат Email
Сряда, 25 Февруари 2015г.

На основание чл.37и ал.3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделска земя (ЗСПЗЗ), Община Пещера обявява  имотитe общинска собственост за индивидуално ползване в землището на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

Печат Email
Четвъртък, 19 Февруари 2015г.

Във връзка с подготовката за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) списъците за произвеждане на избори се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата и се отпечатват от Национална база данни “Население”.
Избирателните списъци се съставят в две части.
В част I се вписват всички български граждани, а в

Печат Email
Четвъртък, 19 Февруари 2015г.

Със Заповед № 104 от 06.02.2015 година министърът  на отбраната  на РБ обявява  длъжности във военни формирования на видовете въоражени сили  за приемане на служба в доброволния резерв и определя  условията и

Печат Email
Вторник, 17 Февруари 2015г.

Областният Управител на Област Пазарджик  Трендафил Величков ще проведе изнесена приемна за гражданите на Община Пещера.
Приемният ден ще се проведе на 20.02.2015г. /пeтък/ от 14.30ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пещера.
Желаещите да посетят изнесената Приемна могат   да се запишат и

Печат Email
Петък, 13 Февруари 2015г.

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера обявява, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение – 1бр. тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56277.501.292 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Възражения се приемат в 14-дневен срок в

Печат Email
Четвъртък, 12 Февруари 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   СЕДМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на 16. 02. 2015 г.   /ПОНЕДЕЛНИК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 56 от 28.01.2015г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2015 година,  индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 година и

Печат Email
Сряда, 11 Февруари 2015г.

На основание чл.43, ал.1 от Закона за концесиите Община Пещера публикува съобщение за откриване процедура за предоставяне на концесия за услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на обект-публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ I-Плувен комплекс, в квартал 122 по подробния устройствен план на град Пещера, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и

Печат Email
Четвъртък, 05 Февруари 2015г.

Допуснати кандидати до конкурс
за длъжността  социален работник – 1 бр.по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”


            Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 1бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” и като съобрази процедурата по

Печат Email
Четвъртък, 05 Февруари 2015г.

Община Пещера Ви Уведомява, че  от 24.02.2015 г. справки, услуги и издаване на скици за имоти в землището  на гр.Пещера се извършват от Службата по геодезия , картография и кадастър-гр.Пазарджик , ул.“Цар Шишман“№2 , във връзка с издадена заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията  по

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069