Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2015

Печат Email
Четвъртък, 30 Април 2015г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖАНИ,

ЖП Секция Пловдив уведомява, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Брацигово – Пещера на 27.05.2015г. ще се извърши пръскане с моторен влекач и вагон на хербицид “Ефазат“ .
„Ефазат“ е тотален хербицид с листно и системно действие срещу едногодишни и

Печат Email
Четвъртък, 30 Април 2015г.

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера обявява, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води от КЕИ "Синия кайнак 1" в имот №018014, местност "Горна Бялча", землище на

Печат Email
Вторник, 28 Април 2015г.

Община Пещера класира кандидат – потребители на социалната услуга “Личен асистент” по проект “Нови възможности за

Печат Email
Петък, 24 Април 2015г.

Община Пещера   обявява ПРОТОКОЛ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно подадените по чл.37и  заявления и определени площ за

Печат Email
Четвъртък, 23 Април 2015г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за  условията и  реда за извършване на ОВОС, Община Пещера уведомява, че има следното инвестиционно предложение УКРЕПВАНЕ
СКЛОНОВ УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ PAZ 1181 /ДОРКОВО – КОСТАНДОВО – ЛЕТ. „СВ.
КОНСТАНТИН” - ПЕЩЕРА/ ПРИ

Програма за празниците на културата посветени на 6 май - Ден на Пещера

Печат Email
Сряда, 22 Април 2015г.

22.04.2015 г. "Слънчевите момчета" с Павел Попандов
ч-ще"Развитие" постановка на ДТ "Д.Димов" Кърджали
от 18.00 ч.

23.04.2015 г. „Веселите зъбки" – детски театър
ч-ще „Развитие"
от 11.00 ч.

23.04.2015 г. „В света на книгата" – средношколско състе-
ч-ще „Развитие" зание.
от 15.00 ч.24.04.2015 г. Екокарнавал – детско шоу.
ч-ще"Развитие"
от 13.30 ч.

02–03.05.2015 г. Първи Национален турнир по бадминтон за
залата на с.Бяга купа"Перистера"05.05.2015 г Представяне на български военни униформи
пл.България през вековете
от 18.00 ч.

05.05.2015 г. Концерт на духов оркестър и мажоретен
пл."България" състав от Велинград.
от 18.30 ч.

05.05.2015 г. Концерт на Румяна Попова и Невена Цонева
пл."България
от 19.10 ч.

05.05.2015 г. Празнична заря за Деня на Пещера.
пл."България"
от 20.45 ч.

05.05.2015 г. Концерт на Михаела Филева
пл."България"
от 21.00 ч.

06.05.2015 г. Празнична Гергьовска света литургия.
хр."Св.Георги"
от 9.00 ч.

06.05.2015 г. Концерт на ансамбъл "Славейче"
пл."България" и Здравко Мандаджиев
от 10.30 ч.

Печат Email
Понеделник, 20 Април 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младеновяа свиква  общинските  съветници  на   ПЕТДЕСЕТ   И   ДЕВЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    24. 04. 2015 г.    / ПЕТЪК  /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

 

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 58 от 27.03.2015г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Приемане Отчета на бюджета на Община Пещера за 2014 година и доклад за общинския дълг.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на

Печат Email
Четвъртък, 16 Април 2015г.

Община Пещера класира кандидатите за лични асистенти по проект “Нови възможности за

Печат Email
Сряда, 08 Април 2015г.

В изпълнение на Заповед №160/07.04.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем на следните имоти – частна общинска собственост:      
1.1 Поземлен имот №011009, частна общинска собственост, находящ се в местността „Воденицата”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без

Печат Email
Вторник, 07 Април 2015г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2014 година. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069