Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2015

Печат Email
Сряда, 27 Май 2015г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г.,Решение № 505/27.12.2013г.и Решение №616/14.05.2014г.)


        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

            1. Причини, които налагат приемането:

 

В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на

Печат Email
Сряда, 27 Май 2015г.

 

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,
Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на

Печат Email
Вторник, 26 Май 2015г.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” буква „ж“ 2014г. се променя на 2015 г.

 

В т. 6 се създава нова буква „з“ със

Печат Email
Петък, 22 Май 2015г.

Община Пещера обявява, че на 19 юни 2015 г., от 09.00 часа до 12.30 часа, съвместно с Общински съвет на БЧК – Пещера и Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, организира провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на Община Пещера, под мотото:
                                   ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!         

  Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив разполага с подвижен кабинет за кръводаряване, който ще бъде установен на подходящо място пред сградата на Община Пещера, така че да се

Печат Email
Четвъртък, 21 Май 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    29.05. 2015 г. /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 59 от 24.04.2015г.
                        Докладва:Кметът на Общината

 

2.    Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция Бюро по труда- Пещера, както и за пазара на труда в

Печат Email
Сряда, 13 Май 2015г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати по проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”, реализиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1.-03/2010/039 ,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1.-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”,  Общинска администрация Пещера ви кани да присъствате на  „Празник на цветята”, който ще се проведе на 15.05.2015г. ( петък) от 11.00 часа  на

Печат Email
Вторник, 12 Май 2015г.

В периода от 27 до 30 май в гр. Пещера ще се проведе четвъртото издание на етнокултурния фестивал "Културата на бъдещето и бъдеще на културата", който от тази година е международен с участието на състави от Република Македония, Република Турция и Република Босна и

Печат Email
Вторник, 12 Май 2015г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА обявява опис и цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, Община Пещера, област Пазарджик, съгласно Заповед № РД 06-96/27.04.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Пазарджик.

Дължмите суми за ползване на земите по

Печат Email
Понеделник, 11 Май 2015г.

 

Във връзка с разпоредбите на чл.56 от ЗУТ и чл.2,ал.4 от Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера е изготвена и одобрена схема на преместваем обект – за търговска дейност в УПИ  I-За културна и техническа инфраструктура в

Печат Email
Вторник, 05 Май 2015г.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп в 14-дневен срок, считано от 05.05.2015г. за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни по отношение на предоставена Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069