Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2015

Печат Email
Понеделник, 29 Юни 2015г.

В изпълнение на Заповед №357/29.06.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
   - Терен с площ 21 кв.м. за търговска дейност, разположен южно от сграда с идентификатор 56277.501.675.12, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56277.501.675 по кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно одобрената от гл.архитект на Община Пещера Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална тръжна месечна наемна цена 58,80 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 5.88 лв. без ДДС
   - Самостоятелен обект в сграда с площ 123 кв.м. с идентификатор 56277.502.645.2.3 при съседни самостоятелни обекти в

Печат Email
Понеделник, 29 Юни 2015г.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин”, община Пещера през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 30 август 2015 година на територията на летовище „Св.Константин”, община Пещера.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в

Печат Email
Понеделник, 29 Юни 2015г.

Община  Пещера на основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическито възпитание и спорта ОБЯВЯВА Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2015 година както следва:

1.    Поземлен имот с идентификатор 56277.501.7 с площ 658.00 кв.м, начин на трайно ползване-Спортно игрище, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.23А, парцел ХХVІІІ-Спортна площадка с местонахождение гр.Пещера и административен адрес ул. “Георги Хаджидимитров” и граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9621, 56277.501.6, актуван с Акт за частна общинска собственост № 394/21.03.2014г.;
Спортният имот – частна общинска собственост ще се отдава     под наем при

Печат Email
Петък, 26 Юни 2015г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 1бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” и като съобрази процедурата по подбор на социален работник – 1бр. в екип по приемна грижа,  конкурсната комисия обявява Списък на допуснати и

Печат Email
Петък, 19 Юни 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26.06. 2015 г.  /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 61 от 29.05.2015г.
                                                               Докладва: Кметът на Oбщината

2.Информация за работа с еврофондовете за периода месец юли 2014г. – месец  юни 2015г.                                                                       Докладва: Кметът на Oбщината

 

3.Информация за работата на Обществения съвет за

Печат Email
Петък, 19 Юни 2015г.

ЗАПОВЕД
№355
гр. Пещера 17.06. 2015г.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание  чл.62 от Закона за лечебните растения, чл.21, т.10 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и чл. 35, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера и  чл. 44 ал.2 от ЗМСМА

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М  

 ЗАБРАНЯВАМ брането на липов цвят, кършене на клони за добиване на липов цвят от липовите дървета, намиращи се в общинския поземлен фонд и зелените площи на територията на община Пещера, както и от липовите дървета по тротоари, алеи, площади, парковете, градини и др. пешеходни зони в града и крайселищните зони.             При констатиране на нарушения виновните

Печат Email
Вторник, 16 Юни 2015г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,
Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г.,
 Наредба №Із-1669 от 2012 г.   за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване  или овладяване на  бедствия, пожари  и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях    
Решение № 75/29.04.2008 г. на Общински съвет Пещера
 ОБЩИНА ПЕЩЕРА набира доброволциза участие в Доброволното формирование на Община Пещера  за предотвратяване или

Печат Email
Понеделник, 15 Юни 2015г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”,  ще осъществи подбор на социален работник – 1бр., предоставящ

Печат Email
Понеделник, 15 Юни 2015г.

В изпълнение на Заповед №327/12.06.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
  1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот №000446, частна общинска собственост, находящ се в местността „Арапеница”, землище на с. Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен

Печат Email
Четвъртък, 11 Юни 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 12.06.2015г. /ПЕТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.     Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера и Актуализация на бюджета на Община Пещера и Общинско предприятие „Чистота и поддържане на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069