Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2015

Печат Email
Четвъртък, 30 Юли 2015г.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок, считано от 30.07.2015г.  за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни  по отношение на предоставена Информация по Приложение №2 към чл. 6 от цитираната Наредба за инвестиционно предложение на „ЕСО“ ЕАД: "Промяна предназначение на

Печат Email
Четвъртък, 30 Юли 2015г.

В изпълнение на Заповед №434/29.07.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
   1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
 
   1.1. Складово помещение №1 с площ 28.45 кв.м с идентификатор 56277.501.247.2.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР представляващо самостоятелен обект в сграда №2, шестетажна с конструкция ППП, въведена в експлоатация 2008г., разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на

Печат Email
Вторник, 28 Юли 2015г.

Община Пещера ще проведе Заключителна пресконференция  на 29 юли 2015 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Домейн Пещера”, гр. Пещера във връзка с приключването на проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и

Печат Email
Петък, 24 Юли 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    31.07. 2015 г. /ПЕТЪК/   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 63 от 26.06.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани

Печат Email
Петък, 24 Юли 2015г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места
Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г. на Общински съвет гр.Пещера
 
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
    1. Причини, които налагат приемането:
    С Писмо №812100-23544/08.07.2015 г. на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова е направено предложение до общините в Република България да се

Програма

Печат Email
Сряда, 22 Юли 2015г.

За традиционния летен събор на курорта “Св.Константин”
                                                  25 юли 2015 г.

25.07.2015 г.                            Фолклорна  програма  с  участието  на
на “Дългата поляна”               ансамбъл“Славейче” и самодейни
от 11.00 ч.                                състави от Община Пещера
25.07.2015 г.                           Концерт на оркестър “Славяни”
на “Дългата поляна”
от 16.00 ч.
25.07.2015 г.                            С песните на Николай Учкунов     
на “Дългата поляна”             
от 18.00 ч.              
25.07.2015 г.                           Фолк фиеста с Алисия  
на “Дългата поляна”             
от 19.00 ч.                                                     
25.07.2015 г.                           Концерт на Вензи и близначките
на “Дългата поляна”                            Алекс и Влади
от 20.00 ч.

Банкова сметка за изграждане Дом на покойника

Печат Email
Сряда, 22 Юли 2015г.

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,
Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане наДом на покойника в гр.Пещера:
ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01
С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Печат Email
Сряда, 15 Юли 2015г.

Проект  за  изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

 


В Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“
В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:
Създава се нова точка „8“ със следния текст:
№    Наименование на услугите, за които се

Печат Email
Сряда, 15 Юли 2015г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ
За изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г.,Решение № 505/27.12.2013г.и Решение №616/14.05.2014г.)


        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

            1. Причини, които налагат приемането:

 

В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера е

Печат Email
Четвъртък, 09 Юли 2015г.

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера обявява, че Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив открива процедура за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, тръбен кладенец в имот с №000226, землище с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.Възражения срещу издаване на Разрешителното  и предлагане на нови условия се приемат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция Източнобеломорски район -Пловдив наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069