Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2015

Печат Email
Петък, 28 Август 2015г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, "СТАЙКОВ-1" ЕООД уведомява  заинтересованото население и общественост, че има инвестиционно предложение „Търговска дейност, услуги и разкомплектоване на ИУМПС в местност „Широките ливади“ по КВС на

Печат Email
Сряда, 26 Август 2015г.

В изпълнение на Заповед №484/25.08.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 
1.1. ПИ с идентификатор 56277.503.13 с площ 501 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за

Печат Email
Петък, 21 Август 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28.08. 2015 г. / ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД:

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 64 от 31.07.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии
за периода януари – юли 2015г.
      Докладва: Председателят на Общински съвет

3.    Отчет на касовото изпълнение на сборния

Печат Email
Петък, 21 Август 2015г.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване
на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок,
считано от 21.08.2015г.  за изразяване на писмени становища от
заинтересовани страни  по отношение на предоставена Информация по  
Приложение №2 към чл. 6 от цитираната Наредба за инвестиционно предложение на Ж.Г.: „Промяна предназначението на земеделска земя, имот с идентификатор 56277.2.336 в УПИ ХVІ-336 с отреждане за „ Птицеферма“  с 15 000 места за отглеждане на

Печат Email
Четвъртък, 20 Август 2015г.

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г., в съответствие с чл.75 от Изборния кодекс и Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК, на 24.08.2015 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведат консултации за назначаването на Общинска избирателна комисия за Община Пещера.
    Консултациите ще се проведат с представителите на парламентарно

Печат Email
Вторник, 18 Август 2015г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.08.2015г. /ВТОРНИК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2015г. и

Печат Email
Понеделник, 17 Август 2015г.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 461/14.08.2015г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ” към Община Пещера

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.

1.1 Минимални изисквания - Степен на образование – висше, с образователно-квалификационна степен – Магистър, от област на Класификатор на областите на висше образование и

Инвестиционни предложения

Печат Email
Петък, 14 Август 2015г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", Язовирен район "Батак" информира заинтересованите лица и общественост относно две инвестиционни предложения, за които е предоставена информация по чл.4, ал.3 от горецитираната наредба.

Покана

Печат Email
Четвъртък, 13 Август 2015г.

Асоциация "Жени без остеопороза"

Община Пещера

ПОКАНА

Дата: 25 август 2015 г. /вторник/

Място: Общинска администрация – гр. Пещера

Час: от 10,00 до 12,00 часа

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза

с

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Цена: 10,00 лв

Предварително записване на тел.0884 71 44 39

За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел.02 963 47 15

Заповеди

Печат Email
Понеделник, 10 Август 2015г.

Заповеди №РД-06-184/04.08.2015г. и №РД-06-187/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Пазарджик, с които са определени
комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползването на земеделски земи в землището на Община Пещера.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069